Ogłoszenie PZD.26.18.2017

Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0005T w miej­sco­wo­ści Piotr­ko­wi­ce

Ogło­sze­nie:    Ogło­sze­nie PZD.26.18.2017

Za­łącz­ni­ki:      Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.26.18.2017

                       Szcze­gó­ło­wa Spe­cy­fi­ka­cja Tech­nicz­na PZD.26.18.2017

Za­wia­do­mie­nie o wy­ni­ku po­stę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go PZD.26.18.2017