XII Jarmark Świętokrzyski na Św. Krzyżu - zmiana organizacji ruchu

W związ­ku z or­ga­ni­za­cją XII Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go na Św. Krzy­żu w dniu 28.05.2017r. Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w tym dniu wjazd bę­dzie za­mknię­ty dla ru­chu po­jaz­dów, w tym m.in.: za­przę­gów kon­nych, Ko­lej­ki Świę­to­krzy­skiej, me­lek­sów. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że w tym dniu funk­cjo­no­wać bę­dzie je­dy­nie ko­mu­ni­ka­cja zbio­ro­wa, jak rów­nież moż­li­wość wjaz­du bę­dą mie­li go­ście…

Informacje o zarządzie

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ad­mi­ni­stru­je sie­cią dróg o łącz­nej dłu­go­ści 1125 km, na ob­sza­rze 19 gmin, wcho­dzą­cych w skład po­wia­tu kie­lec­kie­go. W na­szym za­rzą­dzie jest rów­nież 117 obiek­tów mo­sto­wych. Pod wzglę­dem po­wierzch­ni – je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych po­wia­tów ziem­skim w kra­ju. Tym sa­mym za­rzą­dza­my też jed­ną z naj­dłuż­szych sie­ci dróg po­wia­to­wych w kra­ju. Po­wia­to­wy…