Zakres działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ad­mi­ni­stru­je sie­cią dróg o łącz­nej dłu­go­ści 1125 km, na ob­sza­rze 19 gmin, wcho­dzą­cych w skład po­wia­tu kie­lec­kie­go. W na­szym za­rzą­dzie jest rów­nież 117 obiek­tów mo­sto­wych. Pod wzglę­dem po­wierzch­ni – je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych po­wia­tów ziem­skim w kra­ju. Tym sa­mym za­rzą­dza­my też jed­ną z naj­dłuż­szych sie­ci dróg po­wia­to­wych w kra­ju. Po­wia­to­wy…