Zamówienie nr PZD.N.18.2019 - wyniki

Świad­cze­nie usług sprzę­to­wo-trans­por­to­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nach zi­mo­wych 2019/2020 i 2020/2021

Załączniki