Ćwiczenia Powódź 2021 - utrudnienia na drogach

In­for­mu­je­my, że w dniach 8–10 li­sto­pa­da 2021, w związ­ku z pla­no­wa­ny­mi ćwi­cze­nia­mi Stra­ży Po­żar­nej “Po­wódź 2021” mo­gą wy­stą­pić utrud­nie­nia na dro­gach:

Bor­ków — Ma­pa sy­tu­acyj­na
Ce­dzy­na — Ma­pa sy­tu­acyj­na
Mo­ra­wi­ca — Ma­pa sy­tu­acyj­na
Mój­cza — Ma­pa sy­tu­acyj­na
Woj­cie­chów — Ma­pa sy­tu­acyj­na