UWAGA! Zamknięta droga powiatowa Kielce -Zagnańsk

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z re­ali­za­cją przez Urząd Gmi­ny w Za­gnań­sku za­da­nia pn: „Roz­wi­ja­nie in­fra­struk­tu­ry ni­sko­emi­syj­nej po­przez bu­do­wę ście­żek ro­we­ro­wych na te­re­nie Gmi­ny Za­gnańsk” pro­wa­dzo­na bę­dzie wy­cin­ka la­su na te­re­nie Nad­le­śnic­twa Kiel­ce w pa­sie dro­go­wym dro­gi po­wia­to­wej nr 0296T Kiel­ce -Za­gnańsk.

W związ­ku z po­wyż­szym od 01.03.2022 zo­sta­nie za­mknię­ta dro­ga po­wia­to­wa nr 0296T Kiel­ce -Za­gnańsk.

Pla­no­wy ter­min przy­wró­ce­nia sta­łej or­ga­ni­za­cji ru­chu na­stą­pi 01.04.2022 r.
Na za­łą­czo­nej ma­pie przed­sta­wio­no, zgod­nie z za­twier­dzo­ną tym­cza­so­wą or­ga­ni­za­cją ru­chu, plan orien­ta­cyj­ny za­wie­ra­ją­cy ob­jazd do m. Za­gnańsk oraz m. Kiel­ce.