Wjazd na Św. Krzyż - ZASADY

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ul. Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce in­for­mu­je, że ko­re­spon­den­cję zwią­za­ną z wy­da­niem ze­zwo­leń wjaz­du dla po­jaz­dów na te­ren Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go dro­gą po­wia­to­wą nr 1314T Hu­ta Szkla­na — Świę­ty Krzyż na­le­ży skła­dać na co naj­mniej 7 dni przed pla­no­wa­nym wjaz­dem.