Aktualności

Aktualności

Ak­tu­al­no­ści Zmia­na NIP-u PZD w Kiel­cach Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek 02.01.2017 r. W związ­ku § 10 punkt 3 Uchwa­ły Nr 141/406/2016 Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach z dnia 21 grud­nia 2016 ro­ku w spra­wie za­sad cen­tra­li­za­cji roz­li­czeń po­dat­ku VAT w Po­wie­cie Kie­lec­kim i je­go jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych in­for­mu­je­my, że od 01.01.2017 r. na­stę­pu­je zmia­na na­szych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych, któ­re na­le­ży…

Inwestycje - Kanały Technologiczne

15.01.2019 r. Pla­no­wa­ne in­we­sty­cje -Ka­nał tech­no­lo­gicz­ny z dnia 15.01.2019 r.   11.08.2017 r. Pla­no­wa­ne in­we­sty­cje -Ka­nał tech­no­lo­gicz­ny z dnia 11.08.2017 r.   5 kwie­cień 2017 r. Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0288T La­sko­wa –Ko­stom­ło­ty Pierw­sze na odc. od km: 0+300 do km: 2+600 ul. La­sko­wa w msc. Ko­stom­ło­ty Dru­gie, gm. Mie­dzia­na Gó­ra. Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr…