Sieć drogowa

WYKAZ DRÓG W ce­lu spraw­nej kon­tro­li sta­nu dróg po­wia­to­wych funk­cjo­nu­ją trzy Ob­wo­dy Dro­go­we, któ­re spra­wu­ją ob­jazd dróg na te­re­nie gmin: Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach, tel.  (041) 354–90–34 — Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik — Gmi­na i Mia­sto Chę­ci­ny — Gmi­na Sit­ków­ka No­wi­ny, — Gmi­na Mo­ra­wi­ca, — Gmi­na Pierzch­ni­ca. Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie,…