Zamówienie nr PZD/N/27/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/27/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 10 wrze­sień 2012 15:05   Wy­ko­na­nie, skła­do­wa­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2012/2013 te­ren gmi­ny Chę­ci­ny, Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Da­le­szy­ce, Ma­słów i Za­gnańsk w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 8400 Mg.   Ogło­sze­nie: PZD/N/27/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/27/2012   Umiesz­czo­ne…

Zamówienie nr PZD/N/28/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/28/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 10 wrze­sień 2012 15:05 Wy­ko­na­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej (ma­te­riał za­ma­wia­ją­ce­go) prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2012/2013 na Ob­wo­dach Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Straw­czyn­ku, w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 12000 Mg.   Ogło­sze­nie: PZD/N/28/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/28/2012   Umiesz­czo­ne…

Zamówienie nr PZD/N/29/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/29/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 03 paź­dzier­nik 2012 14:00   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0311T Ma­słów -Cie­ko­ty od­ci­nek od km: 3+670 do km: 4+020 w miej­sco­wo­ści  Ma­słów Dru­gi.   Ogło­sze­nie: PZD/N/29/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/29/2012                  SST PZD/N/29/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 19 paź­dzier­ni­ka 2012  11:00  …

Zamówienie nr PZD/N/30/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/30/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 08 paź­dzier­nik 2012 15:20   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0339T Ba­r­do-Sa­d­ków od­ci­nek od km: 2+350 do km: 2+830 w miej­sco­wo­ści Sad­ków.   Ogło­sze­nie: PZD/N/30/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/30/2012                   SST PZD/N/30/2012     Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 25 paź­dzier­ni­ka 2012  14:15…

Zamówienie nr PZD/N/31/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/31/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 08 paź­dzier­nik 2012 15:20   Re­mont uli­cy Cho­pi­na w miej­sco­wo­ści Da­le­szy­ce w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0329T Ra­dlin -Brze­chów -Da­le­szy­ce na od­cin­ku od km: 8+465 do km: 8+735   Ogło­sze­nie: PZD/N/31/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/31/2012                  SST PZD/N/31/2012     Umiesz­czo­ne przez Ra­fał…

Zamówienie nr PZD/N/32/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/32/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 12 paź­dzier­nik 2012 14:20   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0597T Wo­j­cie­­chów-Dę­b­no od­ci­nek Dę­b­no-Dę­b­no Sie­dlisz­ki od km: 1+270 do km: 1+690.   Ogło­sze­nie: PZD/N/32/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/32/2012                   SST PZD/N/32/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 05 li­sto­pad 2012  14:05   Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia:…

Zamówienie nr PZD/N/33/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/33/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 25 paź­dzier­nik 2012 15:20 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0365T Su­ków -Ma­rzysz -Woj­cie­chów od­ci­nek Su­ków Mo­drze­wie od km: 0+000 do km: 0+385.   Ogło­sze­nie: PZD/N/33/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/33/2012                   SST PZD/N/33/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 14 li­sto­pad 2012  13:15 Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia:…

Zamówienie nr PZD/N/34/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/34/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 26 paź­dzier­nik 2012 14:10   Re­mont dróg po­wia­to­wych:- Nr 0469T Przy­j­mo-Pę­­pi­­ce od­ci­nek od km: 3+800 do km: 4+126,- Nr 0489T Pę­­pi­­ce-Po­­rze­­cze od­ci­nek od km: 2+278 do km: 2+351.   Ogło­sze­nie: PZD/N/34/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/34/2012                   SST PZD/N/34/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał…

Zamówienie nr PZD/N/35/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/35/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 09 li­sto­pad 2012 12:10   Bu­do­wa od­wod­nie­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0360T przez wieś Pierzch­nian­ka i od­wod­nie­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0001T w msc. Bro­dy   Ogło­sze­nie: PZD/N/35/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/35/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/35/2012                 …

Zamówienie nr PZD/N/36/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/36/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Pią­tek 16 li­sto­pad 2012 13:10   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0396T Wier­na Rze­ka -Fa­ni­sła­wi­ce -Ło­pusz­no -Ja­sień na od­cin­ku w miej­sco­wo­ści Fa­ni­sła­wi­ce od km: 2+372 do km: 2+687 oraz na od­cin­ku Ja­­sień-Ru­d­ni­­ki od km: 14+295 do km: 14+895   Ogło­sze­nie: PZD/N/36/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/36/2012           …