Aktualności

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Aktualności

Wjazd na Św. Krzyż — ZASADY

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ul. Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce in­for­mu­je, że ko­re­spon­den­cję zwią­za­ną z wy­da­niem ze­zwo­leń wjaz­du dla po­jaz­dów na te­ren Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go dro­gą po­wia­to­wą nr 1314T Hu­ta Szkla­na — Świę­ty Krzyż na­le­ży skła­dać na co naj­mniej 7 dni przed pla­no­wa­nym wjaz­dem.

Zamknięty most na rzece Łośna w m. Wierna Rzeka

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z in­we­sty­cją pn.: „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 1389T po­le­ga­ją­ca na bu­do­wie mo­stu wraz z do­jaz­da­mi” od dnia 05.12.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. most w m. Wier­na Rze­ka na rze­ce Ło­śna zo­sta­nie za­mknię­ty bez moż­li­wo­ści prze­jaz­du. Tra­sa ob­jaz­du po­pro­wa­dzo­na bę­dzie dro­ga­mi gmin­ny­mi i dro­ga­mi wo­je­wódz­ki­mi nr

Zmiana numeracji dróg powiatowych

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je o wpro­wa­dze­niu no­wej nu­me­ra­cji dróg po­wia­to­wych wg. sta­nu na dzień 1 kwiet­nia 2022 r. Ak­tu­al­ny wy­kaz dróg po­wia­to­wych jest do­stęp­ny pod ad­re­sem: wy­kaz dróg po­wia­to­wych — 1.04.2022 r.

Adminstrowanych dróg

Obiektów mostowych

Obszarów gmin

Zamówienia Publiczne