Aktualności

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Aktualności

Zamknięty most na rzece Łośna w m. Wierna Rzeka

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z in­we­sty­cją pn.: „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 1389T po­le­ga­ją­ca na bu­do­wie mo­stu wraz z do­jaz­da­mi” od dnia 05.12.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. most w m. Wier­na Rze­ka na rze­ce Ło­śna zo­sta­nie za­mknię­ty bez moż­li­wo­ści prze­jaz­du. Tra­sa ob­jaz­du po­pro­wa­dzo­na bę­dzie dro­ga­mi gmin­ny­mi i dro­ga­mi wo­je­wódz­ki­mi nr

Zmiana numeracji dróg powiatowych

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je o wpro­wa­dze­niu no­wej nu­me­ra­cji dróg po­wia­to­wych wg. sta­nu na dzień 1 kwiet­nia 2022 r. Ak­tu­al­ny wy­kaz dróg po­wia­to­wych jest do­stęp­ny pod ad­re­sem: wy­kaz dróg po­wia­to­wych — 1.04.2022 r.

UWAGA! Droga Kielce -Zagnańsk już przejezdna

In­for­mu­je­my, że od dnia 1 kwiet­nia 2022 ro­ku przy­wró­co­na zo­sta­je sta­ła or­ga­ni­za­cja ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Kie­l­ce-Za­­gnańsk (DP 0296T ). Przy­po­mi­na­my, że tra­sa zo­sta­ła wy­łą­czo­na z ru­chu w dniu 1 mar­ca 2022 w związ­ku z re­ali­za­cją przez Urząd Gmi­ny w Za­gnań­sku za­da­nia pn: „Roz­wi­ja­nie in­fra­struk­tu­ry ni­sko­emi­syj­nej po­przez bu­do­wę ście­żek ro­we­ro­wych na te­re­nie Gmi­ny Za­gnańsk”.

Adminstrowanych dróg

Obiektów mostowych

Obszarów gmin

Zamówienia Publiczne