Deklaracja dostępności

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach zo­bo­wią­zu­je się za­pew­nić do­stęp­ność swo­jej stro­ny in­ter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o do­stęp­no­ści cy­fro­wej stron in­ter­ne­to­wych i apli­ka­cji mo­bil­nych pod­mio­tów pu­blicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie do­stęp­no­ści ma za­sto­so­wa­nie do stro­ny in­ter­ne­to­wej Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach.

Da­ta pu­bli­ka­cji stro­ny in­ter­ne­to­wej: ma­rzec 2009.

Stro­na in­ter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o do­stęp­no­ści cy­fro­wej stron in­ter­ne­to­wych i apli­ka­cji mo­bil­nych pod­mio­tów pu­blicz­nych z po­wo­du nie­zgod­no­ści lub wy­łą­czeń wy­mie­nio­nych po­ni­żej:

 • nie­któ­re fo­to­gra­fie i ob­ra­zy gra­ficz­ne nie po­sia­da­ją tek­stu al­ter­na­tyw­ne­go, ale wie­le z nich ma cha­rak­ter pro­mo­cyj­ny i nie są wy­ko­rzy­sty­wa­ne do re­ali­za­cji bie­żą­cych za­dań,
 • nie­któ­re do­ku­men­ty za­miesz­czo­ne w ser­wi­sie mo­gą nie po­sia­dać moż­li­wo­ści czy­ta­nia tek­stu przez pro­gra­my czy­ta­ją­ce,
 • część pli­ków (for­mat PDF) nie jest do­stęp­nych cy­fro­wo,
 • ma­py nie za­pew­nia­ją do­stęp­no­ści,
 • tek­sty mo­gą być wy­ju­sto­wa­ne,
 • nie­któ­re ele­men­ty stro­ny ma­ją zbyt ma­ły kon­trast.

Po­wo­dy wy­łą­cze­nia:

 • ma­py są wy­łą­czo­ne z obo­wiąz­ku za­pew­nia­nia do­stęp­no­ści,
 • do­ku­men­ty po­cho­dzą z róż­nych źró­deł,
 • do­ku­men­ty są bar­dzo ob­szer­ne, a ich wy­two­rze­nie od­by­wa­ło się w kil­ku ko­mór­kach or­ga­ni­za­cyj­nych, co unie­moż­li­wia­ło wpływ na ich do­ce­lo­wą treść oraz kształt,
 • do­ku­men­ty opu­bli­ko­wa­ne zo­sta­ły w opar­ciu o za­sa­dy przy­ję­te w in­nej in­sty­tu­cji,
 • nie­któ­re do­ku­men­ty, fo­to­gra­fie, ob­ra­zy, pli­ki PDF i fil­my zo­sta­ły opu­bli­ko­wa­ne przed wej­ściem w ży­cie usta­wy o do­stęp­no­ści cy­fro­wej.

Ak­tu­al­nie trwa­ją pra­ce nad cał­ko­wi­tą zmia­ną stro­ny in­ter­ne­to­wej Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach, któ­re po­win­ny być sfi­na­li­zo­wa­ne w II kw. 2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W ce­lu otrzy­ma­nia in­for­ma­cji lub przy­pad­ku pro­ble­mów z do­stęp­no­ścią stro­ny in­ter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt: infomatyk@pzdkielce.pl. Kon­tak­to­wać moż­na się tak­że dzwo­niąc na nu­mer te­le­fo­nu 41 200 17 48.

Każ­dy ma pra­wo do wy­stą­pie­nia z żą­da­niem za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści cy­fro­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej, apli­ka­cji mo­bil­nej lub ja­kie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że za­żą­dać udo­stęp­nie­nia in­for­ma­cji za po­mo­cą al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu, na przy­kład przez od­czy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cy­fro­wo do­ku­men­tu, opi­sa­nie za­war­to­ści fil­mu bez au­dio­de­skryp­cji itp. Żą­da­nie po­win­no za­wie­rać da­ne oso­by zgła­sza­ją­cej żą­da­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę in­ter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mo­bil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Je­że­li oso­ba żą­da­ją­ca zgła­sza po­trze­bę otrzy­ma­nia in­for­ma­cji za po­mo­cą al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu, po­win­na tak­że okre­ślić do­god­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej in­for­ma­cji. Pod­miot pu­blicz­ny po­wi­nien zre­ali­zo­wać żą­da­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia wy­stą­pie­nia z żą­da­niem. Je­że­li do­trzy­ma­nie te­go ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot pu­blicz­ny nie­zwłocz­nie in­for­mu­je o tym wno­szą­ce­go żą­da­nie, kie­dy re­ali­za­cja żą­da­nia bę­dzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie mo­że być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wy­stą­pie­nia z żą­da­niem. Je­że­li za­pew­nie­nie do­stęp­no­ści cy­fro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot pu­blicz­ny mo­że za­pro­po­no­wać al­ter­na­tyw­ny spo­sób do­stę­pu do in­for­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot pu­blicz­ny od­mó­wi re­ali­za­cji żą­da­nia za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści lub al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu do in­for­ma­cji, wno­szą­cy żą­da­nie moż­na zło­żyć skar­gę w spra­wie za­pew­nia­na do­stęp­no­ści cy­fro­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej, apli­ka­cji mo­bil­nej lub ele­men­tu stro­ny in­ter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mo­bil­nej. Po wy­czer­pa­niu wska­za­nej wy­żej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich.

Dostępność architektoniczna

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg mie­ści się w bu­dyn­ku Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Kiel­cach, ul. Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce

 1. Do bu­dyn­ku pro­wa­dzą:
  dwa wej­ścia głów­ne:
  • wej­ście do bu­dyn­ku z po­zio­mu przy­zie­mia w seg­men­cie 3 od skrzy­żo­wa­nia ulic Po­pie­łusz­ki i Wrzo­so­wej bez­po­śred­nio do stre­fy ob­słu­gi klien­ta w Wy­dzia­le Ko­mu­ni­ka­cji i Trans­por­tu,
  • wej­ście do bu­dyn­ku z po­zio­mu par­te­ru od stro­ny dzie­dziń­ca (par­king od stro­ny  po­łu­dnio­wej) bez­po­śred­nio do Biu­ra Ob­słu­gi Klien­ta;

  oraz po­zo­sta­łe wej­ścia

  • wej­ście od ul. Wrzo­so­wej w po­zio­mie przy­zie­mia do seg­men­tu 4 na klat­kę scho­do­wą (ewa­ku­acyj­ne);
  • wej­ście od stro­ny wschod­niej w po­zio­mie przy­zie­mia do seg­men­tu 4 na klat­kę scho­do­wą (ewa­ku­acyj­ne);
  • wej­ście od dzie­dziń­ca (stro­na pół­noc­na) w po­zio­mie par­te­ru do seg­men­tu 1 na klat­kę scho­do­wą (ewa­ku­acyj­ne);
  • wej­ście od stro­ny po­łu­dnio­wej  w po­zio­mie par­te­ru do seg­men­tu 4 (wej­ście dla nie­peł­no­spraw­nych).

  Wszyst­kie wej­ścia są do­stęp­ne dla nie­peł­no­spraw­nych po­ru­sza­ją­cych się na wóz­kach.

 2. Przy wej­ściach nie ma gło­śni­ków sys­te­mu na­pro­wa­dza­ją­ce­go dźwię­ko­wo oso­by nie­wi­do­me i sła­bo­wi­dzą­ce.
 3. Przy wej­ściach głów­nych za­in­sta­lo­wa­ne są  sys­te­my przy­wo­ław­cze dla nie­peł­no­spraw­nych.
 4. Sze­ro­ko­ści przejść we­wnątrz bu­dyn­ku oraz win­dy oso­bo­we ko­mu­ni­ku­ją­ce przy­zie­mie
  z po­zo­sta­ły­mi kon­dy­gna­cja­mi  za­pew­nia­ją do­stęp osób nie­peł­no­spraw­nych po­ru­sza­ją­cych się na wóz­kach do wszyst­kich czę­ści obiek­tu.
 5. W bu­dyn­ku są 3 win­dy wy­po­sa­żo­ne w przy­ci­ski z ozna­cze­niem w al­fa­be­cie braj­la.
 6. Na każ­dej kon­dy­gna­cji znaj­du­ją się dwie to­a­le­ty dla osób nie­peł­no­spraw­nych (łącz­nie
  10 to­a­let dla nie­peł­no­spraw­nych) wy­po­sa­żo­ne w sys­tem wzy­wa­nia po­mo­cy.
 7. Przed bu­dyn­kiem wy­zna­czo­no 8 miejsc par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych.
 8. Do bu­dyn­ku i wszyst­kich je­go po­miesz­czeń moż­na wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem prze­wod­ni­kiem.
 9. W bu­dyn­ku nie ma pę­tli in­duk­cyj­nych.
 10. W bu­dyn­ku nie ma ozna­czeń w al­fa­be­cie braj­la ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w dru­ku po­więk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych.
 11. Ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nych usług tłu­ma­cza mi­go­we­go w go­dzi­nach pra­cy urzę­du.