Platforma Zamówień Publicznych PZD w Kielcach

 1. PZD w Kiel­cach in­for­mu­je, że ogło­sze­nia o po­stę­po­wa­niach o udzie­le­nie za­mó­wień pu­blicz­nych zgod­nie z usta­wą PZP w pro­gach:

a) DO PROGÓW UNIJNYCH

b) POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

do­stęp­ne są na Plat­for­mie Prze­tar­go­wej
pod ad­re­sem: https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl

Re­gu­la­cje i pro­ce­du­ry w za­kre­sie spo­so­bu skła­da­nia ofert do­stęp­ne są pod lin­kiem:
re­gu­la­cje i pro­ce­du­ry skła­da­nia ofert

c) DO 130 000 zł

do­stęp­ne są na pod ad­re­sem: za­mó­wie­nia do 130 000 zł

 1. Plat­for­ma Prze­tar­go­wa w w/w po­stę­po­wa­niach wy­ko­rzy­sty­wa­na bę­dzie ja­ko śro­dek ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej do udo­stęp­nie­nia SWZ, in­for­ma­cji o mo­dy­fi­ka­cji SWZ, wy­ja­śnień tre­ści SWZ lub ogło­sze­nia o za­mó­wie­niu, we­zwań do wy­ja­śnień lub uzu­peł­nia­nia do­ku­men­tów (w tym oświad­czeń lub peł­no­moc­nictw), udo­stęp­nie­nia in­for­ma­cji z otwar­cia ofert , in­for­ma­cji o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty lub unie­waż­nie­niu ste­po­wa­nia, wnio­sku o udo­stęp­nie­nie ofert.
 2. W po­stę­po­wa­niach w pro­ce­du­rze „unij­nej” (daw­niej ogło­sze­nia po­wy­żej pro­gów unij­nych), pro­wa­dzo­nych na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy Pra­wo Za­mó­wień Pu­blicz­nych, skła­da­nie ofert, wszel­kich do­ku­men­tów i oświad­czeń skła­da­nych wraz z ofer­tą , w tym wstęp­ne­go oświad­cze­nia wła­sne­go wy­ko­naw­ców skła­da­ne­go na Jed­no­li­tym Eu­ro­pej­skim Do­ku­men­cie Za­mó­wie­nia (JEDZ), wnio­sków o do­pusz­cze­nie do udzia­łu w po­stę­po­wa­niu, jak rów­nież wy­ja­śnień kie­ro­wa­nych w od­po­wie­dzi na we­zwa­nie Za­ma­wia­ją­ce­go, uzu­peł­nie­nia do­ku­men­tów (oświad­czeń lub peł­no­moc­nictw) od­by­wa się pod ry­go­rem nie­waż­no­ści w po­sta­ci elek­tro­nicz­nej, opa­trzo­nej kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym.
  Plat­for­ma Prze­tar­go­wa bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wa­na, ja­ko śro­dek ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej (jak po­wy­żej w pkt. 2).
 3. Przy pierw­szym wy­sła­niu za­py­ta­nia do SWZ lub pierw­szym zło­że­niu ofer­ty z wy­ko­rzy­sta­niem Plat­for­my Prze­tar­go­wej PZD w Kiel­cach wy­ma­ga­na jest re­je­stra­cja w ba­zie dostawców.Rejestracji moż­na do­ko­nać bez­po­śred­nio pod lin­kiem:
  https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl/app/login
  bądź wcho­dząc na po­niż­szą plat­for­mę wy­bie­ra­jąc za­kład­kę „REJESTRACJAWspar­cie tech­nicz­ne dla wy­ko­naw­ców:
  +48 (22) 257 22 23
  pn – pt: 9:00 – 17:00