Informacje o zarządzie

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ad­mi­ni­stru­je sie­cią dróg o łącz­nej dłu­go­ści 1125 km, na ob­sza­rze 19 gmin, wcho­dzą­cych w skład po­wia­tu kie­lec­kie­go. W na­szym za­rzą­dzie jest rów­nież 117 obiek­tów mo­sto­wych. Pod wzglę­dem po­wierzch­ni – je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych po­wia­tów ziem­skim w kra­ju.
Tym sa­mym za­rzą­dza­my też jed­ną z naj­dłuż­szych sie­ci dróg po­wia­to­wych w kra­ju.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­trud­nia łącz­nie 54 oso­by. Na­sza sie­dzi­ba znaj­du­je się w bu­dyn­ku Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Kiel­cach, przy ul. Wrzo­so­wej 44. Po­wia­to­we­mu Za­rzą­do­wi Dróg    w Kiel­cach pod­le­ga­ją trzy ob­wo­dy dro­go­we zlo­ka­li­zo­wa­ne w Ła­go­wie, Ce­li­nach gm. Chmiel­nik i Sta­chu­rze gm. Mniów. Pra­cow­ni­cy za­trud­nie­ni w ob­wo­dach dro­go­wych wy­ko­nu­ją pra­ce zwią­za­ne przede wszyst­kim z re­mon­ta­mi i bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg.

Sprzęt, któ­rym dys­po­nu­je tut. Za­rząd to m.in.:

  • Cią­gni­ki w wer­sji dro­go­wej mar­ki Lam­bor­ghi­ni z na­stę­pu­ją­cym osprzę­tem: gło­wi­ca do ko­sze­nia tra­wy i krza­ków, gło­wi­ca do ścin­ki po­bo­czy, gło­wi­ca do czysz­cze­nia i po­głę­bia­nia ro­wów, gło­wi­ca do wy­cin­ki.
  • Rę­bar­ki.
  • Ła­do­war­ki.
  • Ob­wo­dy dro­go­we wy­po­sa­żo­ne są w za­ple­cze nie­zbęd­nych ma­szyn oraz ma­te­ria­łów tj. pod­ka­szar­ki, wy­ka­szar­ki, spa­war­ki, pi­ły mo­to­ro­we, agre­ga­ty prą­do­twór­cze, za­gęsz­czar­ki i in­ny sprzęt, któ­re słu­żą do na­tych­mia­sto­wej in­ter­wen­cji w te­re­nie.
  • Do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg dys­po­nu­je­my 9 płu­go­pia­skar­ka­mi, 3 płu­ga­mi cięż­ki­mi oraz 4 płu­go­pia­skar­ka­mi, któ­re są prze­ka­zy­wa­ne do Za­kła­dów Usług Ko­mu­nal­nych w Bo­dzen­ty­nie, Da­le­szy­cach, Chmiel­ni­ku i Ra­ko­wie. W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia bar­dzo trud­nych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych (in­ten­syw­ne opa­dy śnie­gu, za­wie­je i za­mie­cie śnież­ne)  w po­go­to­wiu znaj­du­ją się do­dat­ko­wo pług wir­ni­ko­wy oraz sprzęt cięż­ki z wy­naj­mu.

Przed­mio­tem dzia­ła­nia Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach, jest zgod­nie z usta­wo­wym obo­wiąz­kiem, pro­wa­dze­nie ca­ło­kształ­tu spraw zwią­za­nych z pla­no­wa­niem, bu­do­wą, prze­bu­do­wą, roz­bu­do­wą, re­mon­tem, utrzy­ma­niem, ochro­ną dróg po­wia­to­wych w po­wie­cie kie­lec­kim.

Prio­ry­te­tem dzia­ła­nia Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach jest z ko­lei eli­mi­na­cja od­cin­ków o naj­gor­szym sta­nie tech­nicz­nym. Wy­ko­ny­wa­ne jest to w opar­ciu m.in. o wy­ni­ki prze­glą­dów okre­so­wych sta­nu tech­nicz­ne­go dróg i obiek­tów, kla­sę tech­nicz­ną, wiel­ko­ści na­tę­że­nia ru­chu, wy­pad­ko­wość i zda­rze­nia na dro­gach oraz wie­le in­nych ele­men­tów. Za­rów­no za­da­nia jak i ich za­kre­sy re­ali­zo­wa­ne są w opar­ciu o moż­li­wo­ści fi­nan­so­we po­wia­tu. Wie­le z nich, pro­wa­dzo­nych jest przy udzia­le fi­nan­so­wym sa­mo­rzą­dów gmin­nych. Po­nad­to, czy­ni­my cią­głe sta­ra­nia na po­szu­ki­wa­nie ze­wnętrz­nych źró­deł do­fi­nan­so­wa­nia na­szych in­we­sty­cji.

Od po­cząt­ku po­wsta­nia, Za­rząd ak­tyw­nie uczest­ni­czy w po­pra­wie bez­pie­czeń­stwa ru­chu dro­go­we­go na za­rzą­dza­nych od­cin­kach dróg. Ini­cju­je­my wie­le dzia­łań, któ­re w efek­cie ma­ją wzmoc­nić bez­pie­czeń­stwo.

- sche­mat or­ga­ni­za­cyj­ny