Ochrona danych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Do­peł­nia­jąc obo­wiąz­ku in­for­ma­cyj­ne­go zgod­nie z art. 13 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) in­for­mu­je­my, że:

1) Ad­mi­ni­stra­to­rem Pani/Pana da­nych oso­bo­wych jest
Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach,
ul. Wrzo­so­wa 44,
25 – 211 Kiel­ce.
2) kon­takt z In­spek­to­rem Ochro­ny Da­nych
Cen­trum Za­bez­pie­cze­nia In­for­ma­cji Syl­we­ster Cie­śla
ul. Wa­pien­ni­ko­wa 2 lok. 4
25–112 Kiel­ce
ema­il.: iod@czi24.pl
3) Pani/Pana da­ne oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w ce­lu:

  • nie­zbęd­ne­go i pra­wi­dło­we­go wy­ko­na­nia umowy/obsługi o cha­rak­te­rze han­dlo­wym, w tym pod­ję­cia dzia­łań przed za­war­ciem umowy/przyjęciem za­mó­wie­nia na żą­da­nie oso­by, któ­rej da­ne do­ty­czą; /podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgod­nie z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;
  • wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści zgod­nie z udzie­lo­ny­mi przez Panią/Pana zgo­da­mi; /podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgod­nie z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;
  • wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści wy­ma­ga­nych obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi praw­ny­mi i ad­mi­ni­stra­cyj­ny­mi; /podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgod­nie z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;
  • re­ali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su pla­ców­ki, a w szcze­gól­no­ści:
    • do­cho­dze­nia lub za­bez­pie­cze­nia rosz­czeń;
    • pro­wa­dze­nia ana­liz ja­ko­ści świad­czo­nych usług/sprzedaży/produkcji; /podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgod­nie z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;
  • zgod­nym z Usta­wą z dnia 21 mar­ca 1985 r. o dro­gach pu­blicz­nych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18 ze zm.)

4) od­bior­ca­mi Pani/Pana da­nych oso­bo­wych bę­dą wy­łącz­nie pod­mio­ty upraw­nio­ne do uzy­ska­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa oraz pod­mio­ty uczest­ni­czą­ce w re­ali­za­cji usłu­gi.
5) Pani/Pana da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne do­pó­ki, do­pó­ty nie zo­sta­nie zgło­szo­ny sprze­ciw wo­bec ich prze­twa­rza­nia, a w ra­zie zgło­sze­nia sprze­ci­wu — przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, ja­kie mo­gą przy­słu­gi­wać oso­bie, któ­rej da­ne do­ty­czą; da­ne oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne bę­dą w cza­sie zgod­nym z prze­pi­sa­mi pra­wa i zo­bo­wią­zań wy­ni­ka­ją­cych z za­war­tych umów
6) po­sia­da Pani/Pan pra­wo do żą­da­nia od ad­mi­ni­stra­to­ra do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub od­wo­ła­nia uprzed­nio udzie­lo­nej zgo­dy oraz pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec ta­kie­go prze­twa­rza­nia,
7) ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go,
8) po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że nie­poda­nie da­nych bę­dzie skut­ko­wać nie­moż­li­wo­ścią uczest­nic­twa w pro­ce­sie re­ali­za­cji usłu­gi
9) da­ne oso­bo­we nie bę­dą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny w for­mie pro­fi­lo­wa­nia.

 

 

Załączniki