Zasdy wjazdu na Św. Krzyż

ZASADY RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 0324T NA ODCINKU

ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Obo­wią­zu­ją­ce od 01.01.2014 r. 

I. Ta­blicz­ka do zna­ku dro­go­we­go B -1. 

Nie do­ty­czy:

- miesz­kań­ców i go­ści klasz­to­ru.

- po­jaz­dów służb miej­skich, po­wia­to­wych i ŚPN.

- osób nie­peł­no­spraw­nych po­sia­da­ją­cych kar­tę par­kin­go­wą.

- piel­grzy­mek au­to­ka­ro­wych w cza­sie in­ten­syw­nych opa­dów desz­czu.

- zor­ga­ni­zo­wa­nych piel­grzy­mek au­to­ka­ro­wych eme­ry­tów i ren­ci­stów.

- w nie­dzie­lę i świę­ta usta­wo­wo wol­ne od pra­cy -wjazd do 7.00 do godz. 11.30, zjazd do godz. 14.00.

- w dni po­wsze­dnie (maj, czer­wiec, paź­dzier­nik) -wjazd od godz. 16.30 do godz. 17.00, zjazd do godz. 18.30.

- po­sia­da­ją­cych ze­zwo­le­nie z Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg.

- ro­we­rzy­stów.

II. Zezwo­le­nie cza­so­we i sta­łe z Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach do­ty­czy:

- za­przę­gów kon­nych.

- ko­lej­ki, do­staw­ców.

- Ob­słu­gi Wie­ży Te­le­wi­zyj­nej.

- uczest­ni­ków ślu­bów i chrztów.

- uczest­ni­ków wy­da­rzeń oko­licz­no­ścio­wych o cha­rak­te­rze re­li­gij­nym i kul­tu­ral­nym -ze­zwo­le­nia wy­da­wa­ne na wnio­sek 

  klasz­to­ru.

III. Au­to­ka­ry za­kaz par­ko­wa­nia (po za­trzy­ma­niu i wyj­ściu piel­grzy­mów au­to­kar ma zje­chać na par­king w Hu­cie Szkla­nej.

IV. Za­przę­gi kon­ne mo­gą par­ko­wać tyl­ko na ma­łej pę­tli.

V. Przy wjeź­dzie na te­ren dróg we­wnętrz­nych uży­czo­nych przez Świę­to­krzy­ski Park Na­ro­do­wy obo­wią­zu­je znak D -40 “stre­fa za­miesz­ka­nia” (pierw­szeń­stwo pie­szych przed po­jaz­da­mi, ogra­ni­cze­nie pręd­ko­ści do 20 km/h, par­ko­wa­nie tyl­ko w wy­zna­czo­nych miej­scach).

VI. Je­że­li licz­ba po­jaz­dów pod­czas mszy świę­tych prze­kro­czy ilość miejsc par­kin­go­wych par­ko­wa­nie na te­re­nie klasz­to­ru lub zjazd na par­king w Hu­cie Szkla­nej.