Wykaz pracowników

Imię i Na­zwi­skoSek­cjaSta­no­wi­sko Te­le­fonAd­res ema­il
Zbi­gniew Wró­belDy­rek­tor
Ewa Ko­zakSe­kre­ta­riat
An­na Szcze­śniakSek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­nagłów­na księ­go­wa
Bo­gu­mi­ła Ko­se­laSek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­nast. spe­cja­li­sta d/s ka­dro­wych
Agniesz­ka Grusz­ka Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­na re­fe­rent d/s płac
Iza Wal­don Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­naspe­cja­li­sta
Re­na­ta ŚwierczSek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­na st. re­fe­rent
Mar­ta Sta­che­raSek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­na
Ja­cek Go­łę­biow­ski Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychkie­row­nik sek­cjizamowienia.publiczne@pzdkielce.pl
Woj­ciech Stroj­nySek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychst. spe­cja­li­sta d/s środ­ków po­mo­co­wych UE
Mar­cin Dzię­cioł Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychspe­cja­li­sta
Ja­ro­sław Bo­rek Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychspe­cja­li­sta ds. geo­de­zyj­no -kar­to­gra­ficz­nych
Ra­fał Ste­fań­skiSek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychst. re­fe­rent ds. geo­de­zyj­no –kar­to­gra­ficz­nych]
Mi­chał Cha­tys Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychre­fe­rent
Pa­weł Grat­kaSek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychst. spe­cja­li­stagratka.p@pzdkielce.pl
Mag­da­le­na Ma­ry­now­ska -CzubSek­cja Dróg i Mo­stówkie­row­nik sek­cji
Pa­weł Wój­cikSek­cja Dróg i Mo­stówre­fe­rent
Ma­rek Dzier­żakSek­cja Dróg i Mo­stówst. spe­cja­li­sta d/s mo­stów
Ra­fał Za­jęc­kiSek­cja Dróg i Mo­stówspe­cja­li­sta d/s utrzy­ma­nia dróg
Ja­nusz Ro­go­ziń­skiSek­cja Dróg i Mo­stówspe­cja­li­sta ds. geo­de­zyj­no –kar­to­gra­ficz­nych
Mag­da­le­na SzwarcSek­cja Dróg i Mo­stów
Adam Ryb­karad­ca praw­ny
Piotr Ma­te­jaOb­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach
Ce­li­ny 70a
26 -020 Chmiel­nik
kie­row­nik Służ­by In­ter­wen­cyj­nej Ob­wo­du Dro­go­we­gotel/fax: (0 pre­fiks 41) 354 -90 -34mateja.p@pzdkielce.pl
Mar­cin ChłondOb­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach
Ce­li­ny 70a
26 -020 Chmiel­nik
in­spek­tor nad­zo­ru in­we­stor­skie­go
Mar­cin Kup­czew­ski Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach
Ce­li­ny 70a
26 -020 Chmiel­nik
in­spek­tor
Ma­rek Pła­ziakOb­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie
Ła­gów
26 -025 Ła­gów
kie­row­nik Służ­by In­ter­wen­cyj­nej Ob­wo­du Dro­go­we­gotel. 728–838-745
Łu­kasz Li­piecOb­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie
Ła­gów
26 -025 Ła­gów
in­spek­tor nad­zo­ru in­we­stor­skie­go
An­drzej Wierz­chońOb­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie
Ła­gów
26 -025 Ła­gów
in­spek­tor
Bo­gu­sław Spa­czyń­skiOb­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze
Sta­chu­ra 1
26 -080 Mniów
kie­row­nik Służ­by In­ter­wen­cyj­nej Ob­wo­du Dro­go­we­go]tel/fax: (0 pre­fiks 41) 303 -87 -77
Zbi­gniew Ni­cie­jew­skiOb­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze
Sta­chu­ra 1
26 -080 Mniów
in­spek­tor nad­zo­ru in­we­stor­skie­go
An­drzej SnochOb­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze
Sta­chu­ra 1
26 -080 Mniów
in­spek­tor