Wykaz pracowników

Sek­cjaSta­no­wi­sko Te­le­fonAd­res ema­il
Dy­rek­tor41 200–17-48
Se­kre­ta­riattel. 41 200–17-48
fax. 41 344–51-45
Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­nagłów­na księ­go­wa
Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­nast. spe­cja­li­sta d/s ka­dro­wych
Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­na re­fe­rent d/s płac
Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­naspe­cja­li­sta
Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­na st. re­fe­rent
Sek­cja fi­nan­so­wo -ad­mi­ni­stra­cyj­na
Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychkie­row­nik sek­cjizamowienia.publiczne@pzdkielce.pl
Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychst. spe­cja­li­sta d/s środ­ków po­mo­co­wych UE
Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychspe­cja­li­sta
Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychspe­cja­li­sta ds. geo­de­zyj­no -kar­to­gra­ficz­nych
Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychst. re­fe­rent ds. geo­de­zyj­no –kar­to­gra­ficz­nych]
Sek­cja Pla­no­wa­nia i Za­mó­wień Pu­blicz­nychre­fe­rent
Sek­cja Dróg i Mo­stówkie­row­nik sek­cji
Sek­cja Dróg i Mo­stówre­fe­rent
Sek­cja Dróg i Mo­stówst. spe­cja­li­sta d/s mo­stów
Sek­cja Dróg i Mo­stówspe­cja­li­sta d/s utrzy­ma­nia dróg
Sek­cja Dróg i Mo­stówspe­cja­li­sta ds. geo­de­zyj­no –kar­to­gra­ficz­nych
Sek­cja Dróg i Mo­stów
rad­ca praw­ny
Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach
Ce­li­ny 70a
26 -020 Chmiel­nik
kie­row­nik Służ­by In­ter­wen­cyj­nej Ob­wo­du Dro­go­we­gotel/fax: (0 pre­fiks 41) 354 -90 -34mateja.p@pzdkielce.pl
Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach
Ce­li­ny 70a
26 -020 Chmiel­nik
in­spek­tor nad­zo­ru in­we­stor­skie­go
Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach
Ce­li­ny 70a
26 -020 Chmiel­nik
in­spek­tor
Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie
Ła­gów
26 -025 Ła­gów
kie­row­nik Służ­by In­ter­wen­cyj­nej Ob­wo­du Dro­go­we­gotel. 728–838-745
Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie
Ła­gów
26 -025 Ła­gów
in­spek­tor nad­zo­ru in­we­stor­skie­go
Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie
Ła­gów
26 -025 Ła­gów
in­spek­tor
Ob­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze
Sta­chu­ra 1
26 -080 Mniów
kie­row­nik Służ­by In­ter­wen­cyj­nej Ob­wo­du Dro­go­we­go]tel/fax: (0 pre­fiks 41) 303 -87 -77
Ob­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze
Sta­chu­ra 1
26 -080 Mniów
in­spek­tor nad­zo­ru in­we­stor­skie­go
Ob­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze
Sta­chu­ra 1
26 -080 Mniów
in­spek­tor