Zasdy wjazdu na Św. Krzyż

ZASADY RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 0324T NA ODCINKU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Obo­wią­zu­ją­ce od 01.01.2014 r.  I. Ta­blicz­ka do zna­ku dro­go­we­go B -1.  Nie do­ty­czy: — miesz­kań­ców i go­ści klasz­to­ru. — po­jaz­dów służb miej­skich, po­wia­to­wych i ŚPN. — osób nie­peł­no­spraw­nych po­sia­da­ją­cych kar­tę par­kin­go­wą. — piel­grzy­mek au­to­ka­ro­wych w cza­sie in­ten­syw­nych opa­dów desz­czu.…

Plan postępowania przetargowego

ROK 2022 Plan po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wień na 2022 rok Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 2 Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 3 Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 4 Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 5 Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 6 Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 7 Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 8 Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań v. 9   ROK 2021 Plan po­stę­po­wań…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 29 paź­dzier­nik 2014 14:35 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0338T – uli­ca Bardz­ka w Ła­go­wie Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/51/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/51/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:30 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/53/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/53/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 21 li­sto­pad 2014 11:30 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0315T w miej­sco­wo­ści Mą­cho­ci­ce Ka­pi­tul­ne -Gór­ne  Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/53/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/53/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/53/2014  

Zamówienie nr PZD/N/29/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/29/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 18 li­sto­pad 2014 14:30 Świad­cze­nie usług sprzę­­to­­wo-trans­­po­r­to­­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2014/2015 i 2015/2016. Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/29/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/29/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 27 li­sto­pad 2014 13:20 Pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert zło­żo­nych w po­stę­po­wa­niu o za­mó­wie­nie…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 29 paź­dzier­nik 2014 14:35 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0338T – uli­ca Bardz­ka w Ła­go­wie Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/51/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/51/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:30 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/50/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/50/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 29 paź­dzier­nik 2014 12:50 Bu­do­wa chod­ni­ka przy dro­dze po­wia­to­wej Nr 0328T Za­gó­rze -Mój­cza -Su­ków w miej­sco­wo­ści Mój­cza na odc. od km: 1+546 do km: 1+896. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/50/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/50/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/50/2014Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD.PZ-3450/50/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:25 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/49/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/49/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 29 paź­dzier­nik 2014 12:50 Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0468T Za­bo­ro­wi­ce -Mniów w miej­sco­wo­ści Mniów ul. Eko­lo­gicz­na – etap I wy­ko­na­nie od­wod­nie­nia Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/49/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/49/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/49/2014Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD.PZ-3450/49/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:20 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Zamówienie nr PZD/N/28/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/28/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 17 paź­dzier­nik 2014 21:15 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0382T To­kar­nia -Wo­li­ca -Chmie­lo­wi­ce na od­cin­ku od km: 2+020 do km: 2+980 w m. Wo­li­ca. Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/28/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/28/2014Szcze­gó­ło­wa Spe­cy­fi­ka­cja Tech­nicz­na PZD/N/28/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 04 li­sto­pad 2014 11:50 Pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert zło­żo­nych w…