Zamówienie PZD/N/23/2017

Świad­cze­nie usług sprzę­­to­­wo-trans­­po­r­to­­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nach zi­mo­wych 2017/2018 i 2018/2019