Zamknięty most na rzece Łośna w m. Wierna Rzeka

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z in­we­sty­cją pn.: „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 1389T po­le­ga­ją­ca na bu­do­wie mo­stu wraz z do­jaz­da­mi” od dnia 05.12.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. most w m. Wier­na Rze­ka na rze­ce Ło­śna zo­sta­nie za­mknię­ty bez moż­li­wo­ści prze­jaz­du. Tra­sa ob­jaz­du po­pro­wa­dzo­na bę­dzie dro­ga­mi gmin­ny­mi i dro­ga­mi wo­je­wódz­ki­mi nr…