Zamówienie nr PZD/N/37/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/37/2012

Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Wto­rek 20 li­sto­pad 2012 13:40

 

Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0469T Ćmińsk -Przyj­mo od km: 0+115 do km: 0+500 wraz z bu­do­wą chod­ni­ka w miej­sco­wo­ści Ćmińsk Ko­ściel­ny

 

Ogło­sze­nie:    PZD/N/37/2012
Za­łącz­ni­ki:      SIWZ PZD/N/37/2012
                      SST PZD/N/37/2012

 


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Wto­rek 07 gru­dzień 2012 9:55

Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.