Zamówienie nr PZD/N/21/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/21/2014
Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Śro­da, 03 wrze­sień 2014 8:00

Świad­cze­nie usług sprzę­to­wo-trans­por­to­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2014/2015 i 2015/2016.

Ogło­sze­nie: 

Ogło­sze­nie PZD/N/21/2014

Za­łącz­ni­ki:

Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/21/2014


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki 
Czwar­tek, 09 paź­dzier­nik 2014 15:00

Pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert zło­żo­nych w po­stę­po­wa­niu o za­mó­wie­nie pu­blicz­ne PZD/N/21/2014


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Wto­rek, 21 paź­dzier­nik 2014 10:30


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Śro­da, 22 paź­dzier­nik 2014 14:30

Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.