Zamówienie nr PZD/N/30/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/30/2013
Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Po­nie­dzia­łek, 09 wrze­sień 2013 11:11

Świad­cze­nie usług sprzę­to­wo-trans­por­to­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2013/2014

Ogło­sze­nie:                PZD/N/30/2013

Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/30/2013

                             


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Wto­rek, 15 paź­dzier­nik 2013 13:30

Pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert zło­żo­nych w po­stę­po­wa­niu o za­mó­wie­nie pu­blicz­ne PZD/N/30/2013


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki 
Wto­rek, 22 paź­dzier­nik 2013 14:30

Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.