Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi za­pla­no­wa­ny­mi na 15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. przy­po­mi­na­my ko­mi­te­tom wy­bor­czym o obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach pra­wa i pro­ce­du­rach po­stę­po­wa­nia w za­kre­sie umiesz­cza­nia pla­ka­tów wy­bor­czych w pa­sie dro­go­wym dróg po­wia­to­wych.

  • Umiesz­cze­nie pla­ka­tu wy­bor­cze­go w pa­sie dro­go­wym dro­gi po­wia­to­wej wy­ma­ga ze­zwo­le­nia za­rząd­cy tej dro­gi.
  • To de­cy­zja ad­mi­ni­stra­cyj­na, w któ­rej zo­sta­nie na­li­czo­na sto­sow­na opła­ta za za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go.
  • Za pla­kat wy­bor­czy umiesz­czo­ny bez ta­kiej zgo­dy na­li­cza­na bę­dzie ka­ra pie­nięż­na.
  • Pla­ka­ty umiesz­czo­ne w pa­sie dro­go­wym lub w je­go są­siedz­twie, któ­re za­gra­ża­ją bez­pie­czeń­stwu ru­chu dro­go­we­go, bę­dą usu­wa­ne.

Prze­pi­sy
Zgod­nie z ak­tu­al­ną li­nią orzecz­nic­twa są­dów ad­mi­ni­stra­cyj­nych, pla­ka­ty wy­bor­cze speł­nia­ją­ce ce­chy ma­te­ria­łu wy­bor­cze­go, o któ­rym mo­wa w art. 109 § 1 i 2 usta­wy z dnia 5 stycz­nia 2011 r. — Ko­deks wy­bor­czy sta­no­wią re­kla­my w ro­zu­mie­niu art. 4 pkt 23 usta­wy z dnia 21 mar­ca 1985 r. o dro­gach pu­blicz­nych, a za­tem ich umiesz­cze­nie w pa­sie dro­go­wym pod­le­ga dys­po­zy­cjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związ­ku z ust. 2 pkt 3 usta­wy o dro­gach pu­blicz­nych. Po­wyż­szą wy­kład­nię prze­pi­sów do­ty­czą­cych umiesz­cza­nia re­klam wy­bor­czych w pa­sie dro­go­wym po­twier­dził Na­czel­ny Sąd Ad­mi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie w wy­ro­ku z 24 sierp­nia 2010 r. (sygn. akt II GSK 728/09) oraz w wy­ro­ku z dnia 9 wrze­śnia 2021 (sygn.. akt: II GSK 1910/21) oraz wy­ro­ki wo­je­wódz­kich są­dów ad­mi­ni­stra­cyj­nych, m. in. wy­rok WSA w Szcze­ci­nie z 29 sierp­nia 2013 r. (sygn. akt II SA/Sz 1227/12) oraz wy­rok WSA w Ło­dzi z 17 lip­ca 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 449/15).

Re­kla­ma
Po­ję­cie re­kla­my zde­fi­nio­wa­no w art. 4 pkt 23 usta­wy o dro­gach pu­blicz­nych, któ­ry brzmi, cyt.: „re­kla­ma — umiesz­czo­ne w po­lu wi­dze­nia użyt­kow­ni­ka dro­gi ta­bli­ca re­kla­mo­wa lub urzą­dze­nie re­kla­mo­we w ro­zu­mie­niu art. 2 pkt 16b i 16c usta­wy z dnia 27 mar­ca 2003 r. o pla­no­wa­niu i za­go­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym, a tak­że każ­dy in­ny no­śnik in­for­ma­cji wi­zu­al­nej, wraz z jej ele­men­ta­mi kon­struk­cyj­ny­mi i za­mo­co­wa­nia­mi, nie­bę­dą­cy zna­kiem dro­go­wym, o któ­rym mo­wa w prze­pi­sach wy­da­nych na pod­sta­wie art. 7 usta­wy z dnia 20 czerw­ca 1997 r. — Pra­wo o ru­chu dro­go­wym, usta­wio­nym przez gmi­nę zna­kiem in­for­mu­ją­cym o obiek­tach zlo­ka­li­zo­wa­nych przy dro­dze, w tym obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, zna­kiem in­for­mu­ją­cym o for­mie ochro­ny za­byt­ków lub ta­bli­cą in­for­ma­cyj­ną o na­zwie for­my ochro­ny przy­ro­dy w ro­zu­mie­niu art. 115 usta­wy z dnia 16 kwiet­nia 2004 r. o ochro­nie przy­ro­dy”. Zgod­nie na­to­miast z art. 109 usta­wy — Ko­deks wy­bor­czy, ma­te­ria­łem wy­bor­czym jest każ­dy po­cho­dzą­cy od ko­mi­te­tu wy­bor­cze­go upu­blicz­nio­ny i utrwa­lo­ny prze­kaz in­for­ma­cji ma­ją­cy zwią­zek z za­rzą­dzo­ny­mi wy­bo­ra­mi (§ 1). Ma­te­ria­ły wy­bor­cze po­win­ny za­wie­rać wy­raź­ne ozna­cze­nie ko­mi­te­tu wy­bor­cze­go, od któ­re­go po­cho­dzą (§ 2) oraz pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej (§ 3). Prze­pis art. 110 § 1 Ko­dek­su wy­bor­cze­go sta­no­wi zaś, że cyt.: „Na ścia­nach bu­dyn­ków, przy­stan­kach ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej, ta­bli­cach i słu­pach ogło­sze­nio­wych, ogro­dze­niach, la­tar­niach, urzą­dze­niach ener­ge­tycz­nych i te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i in­nych moż­na umiesz­czać pla­ka­ty i ha­sła wy­bor­cze wy­łącz­nie po uzy­ska­niu zgo­dy wła­ści­cie­la lub za­rząd­cy nie­ru­cho­mo­ści, obiek­tu al­bo urzą­dze­nia.”. Pla­kat wy­bor­czy, po­dob­nie jak han­dlo­wy czy usłu­go­wy pla­kat re­kla­mo­wy, nie jest zwią­za­ny z po­trze­ba­mi za­rzą­dza­nia dro­ga­mi lub po­trze­ba­mi ru­chu dro­go­we­go . Za­tem je­go umiesz­cze­nie w pa­sie dro­go­wym, bez wzglę­du na no­śnik, tj. czy jest nim urzą­dze­nie ob­ce, czy urzą­dze­nie (obiekt) zwią­za­ny z za­rzą­dze­niem dro­ga­mi i po­trze­ba­mi ru­chu, za­le­ży od zgo­dy za­rząd­cy dro­gi.

W związ­ku po­wyż­szym, umiesz­cze­nie w pa­sie dro­go­wym te­go ty­pu re­klam wy­ma­ga wcze­śniej­sze­go uzy­ska­nia:
Ze­zwo­le­nia za­rząd­cy dro­gi na lo­ka­li­za­cję re­klam w pa­sie dro­go­wym dro­gi kra­jo­wej na pod­sta­wie art. 39 ust. 3 usta­wy o dro­gach pu­blicz­nych w dro­dze de­cy­zji ad­mi­ni­stra­cyj­nej.

Wnio­sek o ze­zwo­le­nie na lo­ka­li­za­cję re­kla­my w pa­sie dro­go­wym skła­da się na ad­res Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach wraz z wy­ma­ga­ny­mi do­ku­men­ta­mi. Wzór wnio­sku o wy­da­nie ze­zwo­le­nia na lo­ka­li­za­cję re­kla­my w pa­sie dro­go­wym do­stęp­ny jest na stro­nie in­ter­ne­to­wej Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach pod ad­re­sem: https://pzdkielce.pl/2017/05/05/reklamy-i-obiekty-handlowe/