Zamówienie nr PZD/N/33/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/33/2012

Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Pią­tek 25 paź­dzier­nik 2012 15:20

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0365T Su­ków -Ma­rzysz -Woj­cie­chów od­ci­nek Su­ków Mo­drze­wie od km: 0+000 do km: 0+385.

 

Ogło­sze­nie: PZD/N/33/2012
Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/33/2012
                   SST PZD/N/33/2012

 


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Śro­da, 14 li­sto­pad 2012  13:15

Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.