Zamówienie nr PZD/N/32/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/32/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 12 paź­dzier­nik 2012 14:20   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0597T Wo­j­cie­­chów-Dę­b­no od­ci­nek Dę­b­no-Dę­b­no Sie­dlisz­ki od km: 1+270 do km: 1+690.   Ogło­sze­nie: PZD/N/32/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/32/2012                   SST PZD/N/32/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 05 li­sto­pad 2012  14:05   Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia:…

Zamówienie nr PZD/N/33/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/33/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 25 paź­dzier­nik 2012 15:20 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0365T Su­ków -Ma­rzysz -Woj­cie­chów od­ci­nek Su­ków Mo­drze­wie od km: 0+000 do km: 0+385.   Ogło­sze­nie: PZD/N/33/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/33/2012                   SST PZD/N/33/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 14 li­sto­pad 2012  13:15 Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia:…

Zamówienie nr PZD/N/34/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/34/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 26 paź­dzier­nik 2012 14:10   Re­mont dróg po­wia­to­wych:- Nr 0469T Przy­j­mo-Pę­­pi­­ce od­ci­nek od km: 3+800 do km: 4+126,- Nr 0489T Pę­­pi­­ce-Po­­rze­­cze od­ci­nek od km: 2+278 do km: 2+351.   Ogło­sze­nie: PZD/N/34/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/34/2012                   SST PZD/N/34/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał…

Zamówienie nr PZD/N/35/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/35/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek 09 li­sto­pad 2012 12:10   Bu­do­wa od­wod­nie­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0360T przez wieś Pierzch­nian­ka i od­wod­nie­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0001T w msc. Bro­dy   Ogło­sze­nie: PZD/N/35/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/35/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/35/2012                 …

Zamówienie nr PZD/N/36/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/36/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Pią­tek 16 li­sto­pad 2012 13:10   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0396T Wier­na Rze­ka -Fa­ni­sła­wi­ce -Ło­pusz­no -Ja­sień na od­cin­ku w miej­sco­wo­ści Fa­ni­sła­wi­ce od km: 2+372 do km: 2+687 oraz na od­cin­ku Ja­­sień-Ru­d­ni­­ki od km: 14+295 do km: 14+895   Ogło­sze­nie: PZD/N/36/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/36/2012           …

Zamówienie nr PZD/N/37/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/37/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek 20 li­sto­pad 2012 13:40   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0469T Ćmińsk -Przyj­mo od km: 0+115 do km: 0+500 wraz z bu­do­wą chod­ni­ka w miej­sco­wo­ści Ćmińsk Ko­ściel­ny   Ogło­sze­nie:    PZD/N/37/2012Za­łącz­ni­ki:      SIWZ PZD/N/37/2012                      SST PZD/N/37/2012   Umiesz­czo­ne…

Do progów unijnych

Za­mó­wie­nie nr PZD/N/02/2017 Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2017 rok. Za­mó­wie­nie nr PZD/N/01/2017 Za­kup pa­liw i ar­ty­ku­łów po­za­pa­li­wo­wych do środ­ków trans­­po­r­to­­wo-sprzę­­to­­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach w tym do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze.