Zamówienie nr PZD/N/37/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/37/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek 20 li­sto­pad 2012 13:40   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0469T Ćmińsk -Przyj­mo od km: 0+115 do km: 0+500 wraz z bu­do­wą chod­ni­ka w miej­sco­wo­ści Ćmińsk Ko­ściel­ny   Ogło­sze­nie:    PZD/N/37/2012Za­łącz­ni­ki:      SIWZ PZD/N/37/2012                      SST PZD/N/37/2012   Umiesz­czo­ne…

Do progów unijnych

Za­mó­wie­nie nr PZD/N/02/2017 Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2017 rok. Za­mó­wie­nie nr PZD/N/01/2017 Za­kup pa­liw i ar­ty­ku­łów po­za­pa­li­wo­wych do środ­ków trans­­po­r­to­­wo-sprzę­­to­­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach w tym do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze.