Aktualności

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Aktualności

Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi za­pla­no­wa­ny­mi na 15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. przy­po­mi­na­my ko­mi­te­tom wy­bor­czym o obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach pra­wa i pro­ce­du­rach po­stę­po­wa­nia w za­kre­sie umiesz­cza­nia pla­ka­tów wy­bor­czych w pa­sie dro­go­wym dróg po­wia­to­wych. Umiesz­cze­nie pla­ka­tu wy­bor­cze­go w pa­sie dro­go­wym dro­gi po­wia­to­wej wy­ma­ga ze­zwo­le­nia za­rząd­cy tej dro­gi. To de­cy­zja ad­mi­ni­stra­cyj­na, w któ­rej zo­sta­nie na­li­czo­na sto­sow­na opła­ta

Zmiana numeracji dróg powiatowych

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je o wpro­wa­dze­niu no­wej nu­me­ra­cji dróg po­wia­to­wych wg. sta­nu na dzień 1 kwiet­nia 2022 r. Ak­tu­al­ny wy­kaz dróg po­wia­to­wych jest do­stęp­ny pod ad­re­sem: wy­kaz dróg po­wia­to­wych — 1.04.2022 r.

UWAGA! Droga Kielce -Zagnańsk już przejezdna

In­for­mu­je­my, że od dnia 1 kwiet­nia 2022 ro­ku przy­wró­co­na zo­sta­je sta­ła or­ga­ni­za­cja ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Kie­l­ce-Za­­gnańsk (DP 0296T ). Przy­po­mi­na­my, że tra­sa zo­sta­ła wy­łą­czo­na z ru­chu w dniu 1 mar­ca 2022 w związ­ku z re­ali­za­cją przez Urząd Gmi­ny w Za­gnań­sku za­da­nia pn: „Roz­wi­ja­nie in­fra­struk­tu­ry ni­sko­emi­syj­nej po­przez bu­do­wę ście­żek ro­we­ro­wych na te­re­nie Gmi­ny Za­gnańsk”.

Adminstrowanych dróg

Obiektów mostowych

Obszarów gmin

Zamówienia Publiczne