Aktualności

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Za­po­znaj się z na­szy­mi za­da­nia­mi

Witamy na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

Za­po­znaj sie z na­szą pod­stwą dzia­ła­nia

Aktualności

 

XII Jarmark Świętokrzyski na Św. Krzyżu — zmiana organizacji ruchu

W związ­ku z or­ga­ni­za­cją XII Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go na Św. Krzy­żu w dniu 28.05.2017r. Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­ca­ch in­for­mu­je, że w tym dniu wjazd bę­dzie za­mknię­ty dla ru­chu po­jaz­dów, w tym m.in.: za­przę­gów kon­ny­ch, Ko­lej­ki Świę­to­krzy­skiej, me­lek­sów. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że w tym dniu funk­cjo­no­wać bę­dzie je­dy­nie ko­mu­ni­ka­cja zbio­ro­wa, jak rów­nież moż­li­wo­ść wjaz­du bę­dą mie­li go­ście po­sia­da­ją­cy

Zmiana NIP-u PZD w Kielcach

W związ­ku § 10 punkt 3 Uchwa­ły Nr 141/406/2016 Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­ca­ch z dnia 21 grud­nia 2016 ro­ku w spra­wie za­sad cen­tra­li­za­cji roz­li­czeń po­dat­ku VAT w Po­wie­cie Kie­lec­kim i je­go jed­nost­ka­ch or­ga­ni­za­cyj­ny­ch in­for­mu­je­my, że od 01.01.2017 r. na­stę­pu­je zmia­na na­szy­ch da­ny­ch iden­ty­fi­ka­cyj­ny­ch, któ­re na­le­ży po­da­wać na fak­tu­ra­ch w na­stę­pu­ją­cy spo­sób: Na­byw­ca: Po­wiat Kie­lec­ki ul.

Uwaga — Radomice Drugie

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że od go­dz. 1500 dro­ga po­wia­to­wa 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie je­st już prze­jezd­na.

Uwaga — Radmice Drugie — Utrudnieniea

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­ca­ch in­for­mu­je, że w dniu 15.11.2016 r. na dro­dze po­wia­to­wej nr 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie wy­stą­pią utrud­nie­nia w ru­chu dro­go­wym. O Go­dz. 7.30 zo­sta­nie wpro­wa­dzo­ny tym­cza­so­wy za­kaz ru­chu po­le­ga­ją­cy na za­mknię­ciu od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0365T od km: 8+760 do km: 9+672. Ob­jazd zo­stał wy­ty­czo­ny po dro­ga­ch po­wia­to­wy­ch nr 0362T

Zamówienia Publiczne