Platforma Zamówień Publicznych PZD w Kielcach

PZD w Kiel­cach in­for­mu­je, że ogło­sze­nia o po­stę­po­wa­niach o udzie­le­nie za­mó­wień pu­blicz­nych zgod­nie z usta­wą PZP w pro­gach: a) DO PROGÓW UNIJNYCH b) POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH do­stęp­ne są na Plat­for­mie Prze­tar­go­wej pod ad­re­sem: https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl Re­gu­la­cje i pro­ce­du­ry w za­kre­sie spo­so­bu skła­da­nia ofert do­stęp­ne są pod lin­kiem: re­gu­la­cje i pro­ce­du­ry skła­da­nia ofert c) DO 130 000…

Zamówienie nr PZD.N.18.2019 - wyniki

Świad­cze­nie usług sprzę­­to­­wo-trans­­po­r­to­­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nach zi­mo­wych 2019/2020 i 2020/2021

Zamówienie PZD/N/23/2017

Świad­cze­nie usług sprzę­­to­­wo-trans­­po­r­to­­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nach zi­mo­wych 2017/2018 i 2018/2019

Zamówienie nr PZD/N/30/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/30/2013Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 09 wrze­sień 2013 11:11 Świad­cze­nie usług sprzę­­to­­wo-trans­­po­r­to­­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2013/2014 Ogło­sze­nie:                PZD/N/30/2013 Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/30/2013                  …

Zamówienie nr PZD/N/21/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/21/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 03 wrze­sień 2014 8:00 Świad­cze­nie usług sprzę­­to­­wo-trans­­po­r­to­­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2014/2015 i 2015/2016. Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/21/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/21/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Czwar­tek, 09 paź­dzier­nik 2014 15:00 Pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert zło­żo­nych w po­stę­po­wa­niu o za­mó­wie­nie…

Zamówienie nr PZD/N/26/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/26/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 10 wrze­sień 2012 15:05   Świad­cze­nie usług sprzę­­to­­wo-trans­­po­r­to­­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2012/2013.   Ogło­sze­nie: PZD/N/26/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/26/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 26 paź­dzier­ni­ka 2012  14:25   Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.