Ochrona danych

Dla klienta 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

email.: pzd@pzdkielce.pl

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  Kościuszki 11 lok. 110
  25-310 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym (inwestycyjnym), w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie      z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi  i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności:

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
  z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
  …………………………………………………………… podpis Administratora

 

Dla pracowników

…………………………………
Imię i nazwisko

 

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

email.: pzd@pzdkielce.pl

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  Kościuszki 11 lok. 110
  25-310 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (ubezpieczenie, monitoring systemów informatycznych, monitoring)

 • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.

 

 

 

                                                                                                        ……………………………………………………………  podpis  Administratora

 

 

Załączniki