Ochrona danych

Dla klienta 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Do­peł­nia­jąc obo­wiąz­ku in­for­ma­cyj­ne­go zgod­nie z art. 13 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) in­for­mu­je­my, że:

 • Ad­mi­ni­stra­to­rem Pani/Pana da­nych oso­bo­wych jest

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach

Ul. Wrzo­so­wa 44

25–211 Kiel­ce

ema­il.: pzd@pzdkielce.pl

 • kon­takt z In­spek­to­rem Ochro­ny Da­nych
  Cen­trum Za­bez­pie­cze­nia In­for­ma­cji Syl­we­ster Cie­śla
  Ko­ściusz­ki 11 lok. 110
  25–310 Kiel­ce
  ema­il.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana da­ne oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w ce­lu:
 • nie­zbęd­ne­go i pra­wi­dło­we­go wy­ko­na­nia umowy/obsługi o cha­rak­te­rze han­dlo­wym (in­we­sty­cyj­nym), w tym pod­ję­cia dzia­łań przed za­war­ciem umowy/przyjęciem za­mó­wie­nia na żą­da­nie oso­by, któ­rej da­ne do­ty­czą; /podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgod­nie      z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;
 • wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści zgod­nie z udzie­lo­ny­mi przez Panią/Pana zgo­da­mi; /podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgod­nie  z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;
 • wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści wy­ma­ga­nych obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi praw­ny­mi  i ad­mi­ni­stra­cyj­ny­mi; /podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgod­nie z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;
 • re­ali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su fir­my, a w szcze­gól­no­ści:

- do­cho­dze­nia lub za­bez­pie­cze­nia rosz­czeń;

- pro­wa­dze­nia ana­liz ja­ko­ści świad­czo­nych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane da­ne bę­dą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgod­nie  z tre­ścią ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych/;

 • od­bior­ca­mi Pani/Pana da­nych oso­bo­wych bę­dą wy­łącz­nie pod­mio­ty upraw­nio­ne do uzy­ska­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa oraz pod­mio­ty uczest­ni­czą­ce w re­ali­za­cji usłu­gi.
 • Pani/Pana da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne do­pó­ki, do­pó­ty nie zo­sta­nie zgło­szo­ny sprze­ciw wo­bec ich prze­twa­rza­nia, a w ra­zie zgło­sze­nia sprze­ci­wu — przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, ja­kie mo­gą przy­słu­gi­wać oso­bie, któ­rej da­ne do­ty­czą; da­ne oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne bę­dą w cza­sie zgod­nym
  z prze­pi­sa­mi pra­wa i zo­bo­wią­zań wy­ni­ka­ją­cych z za­war­tych umów
 • po­sia­da Pani/Pan pra­wo do żą­da­nia od ad­mi­ni­stra­to­ra do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub od­wo­ła­nia uprzed­nio udzie­lo­nej zgo­dy oraz pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec ta­kie­go prze­twa­rza­nia,
 • ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go,
 • po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że nie­poda­nie da­nych bę­dzie skut­ko­wać nie­moż­li­wo­ścią uczest­nic­twa w pro­ce­sie re­ali­za­cji usłu­gi
 • da­ne oso­bo­we nie bę­dą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny w for­mie pro­fi­lo­wa­nia.
  …………………………………………………………… pod­pis Ad­mi­ni­stra­to­ra

 

Dla pracowników

…………………………………
Imię i na­zwi­sko

 

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Do­peł­nia­jąc obo­wiąz­ku in­for­ma­cyj­ne­go zgod­nie z art. 13 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) in­for­mu­je­my, że:

 • Ad­mi­ni­stra­to­rem Pani/Pana da­nych oso­bo­wych jest

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach

Ul. Wrzo­so­wa 44

25–211 Kiel­ce

ema­il.: pzd@pzdkielce.pl

 • kon­takt z In­spek­to­rem Ochro­ny Da­nych
  Cen­trum Za­bez­pie­cze­nia In­for­ma­cji Syl­we­ster Cie­śla
  Ko­ściusz­ki 11 lok. 110
  25–310 Kiel­ce
  ema­il.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne bę­dą w ce­lu za­trud­nie­nia i za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i or­ga­ni­za­cji pra­cy

- na pod­sta­wie Art. 6 ust. 1 lit. b ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. oraz Ko­dek­su Pra­cy z dnia 26 czerw­ca 1974 r.,

- na pod­sta­wie Art. 6 ust. 1 lit. f, ja­ko nie­zbęd­ne do ce­lów wy­ni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów re­ali­zo­wa­nych przez ad­mi­ni­stra­to­ra (ubez­pie­cze­nie, mo­ni­to­ring sys­te­mów in­for­ma­tycz­nych, mo­ni­to­ring)

 • Da­ne te nie bę­dą udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom in­nym niż upraw­nio­ne na mo­cy prze­pi­sów pra­wa oraz pod­mio­ty uczest­ni­czą­ce w re­ali­za­cji usług
 • Pani/Pana da­ne oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne bę­dą przez okres 50 lat, na pod­sta­wie Ko­dek­su Pra­cy, a w po­zo­sta­łych przy­pad­kach do usta­nia przy­czyn biz­ne­so­wych oraz do mo­men­tu od­wo­ła­nia zgo­dy
 • Po­sia­da Pani/Pan pra­wo do żą­da­nia od ad­mi­ni­stra­to­ra do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych, pra­wo do ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w do­wol­nym mo­men­cie
 • ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go
 • po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest ob­li­ga­to­ryj­ne w opar­ciu o prze­pi­sy pra­wa a w po­zo­sta­łym za­kre­sie jest do­bro­wol­ne
 • Da­ne oso­bo­we nie bę­dą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny w for­mie pro­fi­lo­wa­ne.

 

 

 

                                                                                                        ……………………………………………………………  pod­pis  Ad­mi­ni­stra­to­ra

 

 

Załączniki