ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2022/2023

In­for­ma­cja o prze­bie­gu ak­cji zi­mo­wej 2021–2022 i przy­go­to­wa­niu do 2022–2023

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach

 

 

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

SEZON

2021/2022

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR

 

 

 

 

 

 

 

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach

  1. Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce

tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45

e-ma­il: pzd@pzdkielce.pl

 

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach bę­dzie pro­wa­dzić bez­po­śred­nio ak­cję zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych po­wia­tu kie­lec­kie­go na te­re­nie gmin: Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Chę­ci­ny, Chmiel­nik, Da­le­szy­ce, Gór­no, Ło­pusz­no, Ma­słów, Mie­dzia­na Gó­ra, Mniów, Mo­ra­wi­ca, No­wa Słu­pia, Pie­ko­szów, Pierzch­ni­ca, Ra­ków, Sit­ków­ka No­wi­ny, Straw­czyn, Za­gnańsk. Dro­gi po­wia­to­we na te­re­nie gmi­ny Ła­gów bę­dą utrzy­my­wa­ne przez Gmi­nę Ła­gów na pod­sta­wie pod­pi­sa­ne­go po­ro­zu­mie­nia. Uli­ce znaj­du­ją­ce się w cią­gu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Mia­sta Chmiel­nik oraz Mia­sta Chę­ci­ny utrzy­my­wa­ne są przez Mia­sto i Gmi­nę Chmiel­nik oraz Gmi­nę i Mia­sto Chę­ci­ny.

Za­kwa­li­fi­ko­wa­nie po­szcze­gól­nych dróg do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia oraz okre­śle­nie stan­dar­du jest wy­ni­kiem przy­ję­tych za­ło­żeń:

  • za­kres i stan­dard zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych uza­leż­nio­ny jest od moż­li­wo­ści fi­nan­so­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach;
  • zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg win­no za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo oraz cią­głość ru­chu na głów­nych tra­sach ko­mu­ni­ka­cyj­nych;
  • zi­mo­wym utrzy­ma­niem win­ny być ob­ję­te dro­gi o re­gu­lar­nej ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej oraz waż­ne szla­ki ko­mu­ni­ka­cyj­ne i tu­ry­stycz­ne;
  • w pla­nie zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg na­le­ży uwzględ­nić do­świad­cze­nia z lat ubie­głych;
  • zi­mo­wym utrzy­ma­niem bę­dą ob­ję­te rów­nież dro­gi o na­wierzch­ni grun­to­wej oraz twar­dej nie­ulep­szo­nej – tłucz­nio­we, bru­kow­co­we.

W se­zo­nie zi­mo­wym 2017/2018 oraz 2018/2019 od 01 li­sto­pa­da do 30 kwiet­nia dro­gi po­wia­to­we bę­dą utrzy­my­wa­ne w stan­dar­dach IV, V i VI (opis stan­dar­dów po­ni­żej).

 

Dłu­go­ści dróg w po­szcze­gól­nych stan­dar­dach zi­mo­we­go utrzy­ma­nia:

 

stan­dard IV        — 399,2 km

stan­dard V         — 347,9 km

stan­dard VI        — 253,2 km

Ra­zem               — 999,3 km

 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
Stan­dard Opis sta­nu utrzy­ma­nia dro­gi da­ne­go stan­dar­du Do­pusz­czal­ne od­stęp­stwa po usta­niu opa­dów Do­pusz­czal­ne od­stęp­stwa od stwier­dze­nia wy­stą­pie­nia zja­wi­ska
IV Jezd­nia od­śnie­żo­na na ca­łej sze­ro­ko­ści.

Jezd­nia po­sy­pa­na na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu, czy­li: obiek­tach mo­sto­wych, skrzy­żo­wa­niach, za­to­kach au­to­bu­so­wych, przy­stan­kach au­to­bu­so­wych, nie­bez­piecz­nych za­krę­tach, po­chy­le­niach po­wy­żej 4%.

- śnieg luź­ny — 8 godz.
— śnieg za­jeż­dżo­ny — wy­stę­pu­je
— ję­zy­ki śnież­ne — wy­stę­pu­ją
— za­spy — do 8 godz.
W miej­scach wy­zna­czo­nych:
— go­ło­ledź — 8 godz.
— śli­skość po­śnie­go­wa — 10 godz.
— lo­do­wi­ca — 8 godz.
V Jezd­nia od­śnie­żo­na, w miej­scach zasp od­śnie­żo­ny co naj­mniej je­den pas ru­chu z wy­ko­na­niem mi­ja­nek.
Jezd­nia po­sy­pa­na na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu, czy­li obiek­tach mo­sto­wych, skrzy­żo­wa­niach, za­to­kach au­to­bu­so­wych, przy­stan­kach au­to­bu­so­wych, nie­bez­piecz­nych za­krę­tach, po­chy­le­niach po­wy­żej 4%.
- śnieg luź­ny — 16 godz.
— śnieg za­jeż­dżo­ny — wy­stę­pu­je
na­bój śnież­ny — wy­stę­pu­je
— za­spy — wy­stę­pu­ją do 24 godz.
W miej­scach wy­zna­czo­nych:
— go­ło­ledź — 8 godz.
— śli­skość po­śnie­go­wa -
VI Jezd­nia za­śnie­żo­na.
Pro­wa­dzi się in­ter­wen­cyj­ne od­śnie­ża­nie w za­leż­no­ści od po­trzeb. Jezd­nie po­sy­pa­ne po od­śnie­ża­niu w miej­scach wy­zna­czo­nych przez SDPŚ.
- śnieg luź­ny — wy­stę­pu­je
— śnieg za­jeż­dżo­ny — wy­stę­pu­je
— na­bój śnież­ny — wy­stę­pu­je
— za­spy — wy­stę­pu­ją do 48 godz.
W miej­scach wy­zna­czo­nych:
wszyst­kie ro­dza­je śli­sko­ści po od­śnie­że­niu 2 godz.

 

 

 

 

Zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg re­ali­zo­wa­ne jest po­przez pro­wa­dze­nie dy­żu­rów w trzech ob­wo­dach dro­go­wych.

 

Ob­wód dro­go­wy nr 1 w Ce­li­nach

Ce­li­ny 70a

26–020 Chmiel­nik

tel. 41 354 90 34

 

Swym za­się­giem obej­mu­je na­stę­pu­ją­ce gmi­ny: Chmiel­nik; Chę­ci­ny; Pierzch­ni­ca; Mo­ra­wi­ca; Sit­ków­ka No­wi­ny;

 

MIASTO I GMINA CHMIELNIK:

Uli­ce na te­re­nie Mia­sta Chmiel­nik utrzy­my­wa­ne są przez Mia­sto i Gmi­nę Chmiel­nik. W su­mie do utrzy­ma­nia Gmi­nie Chmiel­nik prze­ka­za­nych zo­sta­ło 11,95 km ulic z te­go 8,00 km utrzy­my­wa­ne jest w stan­dar­dzie V na­to­miast 3,95km w stan­dar­dzie VI.

Urząd Mia­sta i Gmi­ny w Chmiel­ni­ku

Plac Ko­ściusz­ki 7, 26–020 Chmiel­nik

tel. 41 354 22 78

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie gmi­ny Chmiel­nik 65,4 km. z te­go 15,6 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie; 9,5 km w V stan­dar­dzie i 40,3 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIASTO I GMINA CHĘCINY

 

Uli­ce na te­re­nie Mia­sta Chę­ci­ny utrzy­my­wa­ne są przez Gmi­nę i Mia­sto Chę­ci­ny. W su­mie do utrzy­ma­nia Gmi­nie Chę­ci­ny prze­ka­za­nych zo­sta­ło 4,2 km ulic, któ­re utrzy­my­wa­ne są w V stan­dar­dzie.

Urząd Mia­sta i Gmi­ny Chę­ci­ny

Plac 2-go Czerw­ca 4; 26–060 Chę­ci­ny

Tel. 41 315 10 06

 

 

 

 

 

 

 

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie gmi­ny Chę­ci­ny wy­no­si 63,2 km. Z te­go 27,7 km utrzy­my­wa­ne jest w V stan­dar­dzie a 35,5km w VI stan­dar­dzie.

 

 

GMINA PIERZCHNICA

 

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie gmi­ny Pierzch­ni­ca wy­no­si 66,8 km. z te­go 12,4 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 20,8 km w V stan­dar­dzie i 33,6 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

GMINA MORAWICA

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Mia­sta i Gmi­ny Mo­ra­wi­ca wy­no­si 56,9 km. z te­go 2,1 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 18,2 km w V stan­dar­dzie i 36,6 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

 

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Sit­ków­ka-No­wi­ny wy­no­si 23,6 km. z te­go 4,7 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 7,8 km w V stan­dar­dzie i 11,1 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

Ob­wód dro­go­wy nr 2 w Ła­go­wie

Ła­gów ul. Opa­tow­ska

26–025 Ła­gów

tel. 728 838 745

 

Swym za­się­giem obej­mu­je na­stę­pu­ją­ce gmi­ny: Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Da­le­szy­ce, Gór­no, Ła­gów, No­wa Słu­pia, Ra­ków.

 

 

GMINA BIELINY

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Bie­li­ny wy­no­si 36,5 km. z te­go 21,3 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 12,6 km w V stan­dar­dzie i 2,6 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIASTO I GMINA BODZENTYN

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Bo­dzen­tyn wy­no­si 61,3 km z te­go 34,8 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 8,9 km w V stan­dar­dzie i 17,6 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

MIASTO I GMINA DALESZYCE

 

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Mia­sta i Gmi­ny Da­le­szy­ce wy­no­si 87,3 km z te­go 48,1 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 17,5 km w V stan­dar­dzie i 21,7 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA GÓRNO

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Gór­no wy­no­si 30,9 km z te­go 20,6 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 10,3 km w stan­dar­dzie V.

 

 

 

 

GMINA ŁAGÓW

 

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ła­gów wy­no­si 44,5 km z te­go 28,5 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 16 km w V stan­dar­dzie.

Dro­gi na te­re­nie gmi­ny Ła­gów utrzy­my­wa­ne przez Urząd Gmi­ny Ła­gów

Urząd Gmi­ny Ła­gów

  1. Ry­nek 62, 26–025 Ła­gów

tel. 41 343 70 54

 

 

 

 

 

 

GMINA NOWA SŁUPIA

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny No­wa Słu­pia wy­no­si 34,0 km z te­go 17,5 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 8,1 km w V stan­dar­dzie i 8,4 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

GMINA RAKÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ra­ków wy­no­si 38,2 km z te­go 7,2 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 27,9 km w V stan­dar­dzie i 3,1 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

Ob­wód dro­go­wy nr 3 w Sta­chu­rze

Sta­chu­ra 1

26–080 Mniów

tel. 41 303 87 77

 

Swym za­się­giem obej­mu­je na­stę­pu­ją­ce gmi­ny: Ło­pusz­no, Ma­słów, Mie­dzia­na Gó­ra, Mniów, Pie­ko­szów, Straw­czyn, Za­gnańsk.

 

GMINA ŁOPUSZNO

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ło­pusz­no wy­no­si 66,3 km z te­go 13,3 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 47,6 km w V stan­dar­dzie i 5,4 km w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

GMINA MASŁÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ma­słów wy­no­si 42,2 km z te­go 26,5 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 15,7 w V stan­dar­dzie.

 

 

 

GMINA MIEDZIANA GÓRA

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Mie­dzia­na Gó­ra wy­no­si 34,7 km z te­go 14,2 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 16,4 km w V stan­dar­dzie a 4,1 w VI stan­dar­dzie.

GMINA MNIÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Mniów wy­no­si 65,7 km z te­go 37,9 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 18,6 km w V stan­dar­dzie a 9,2 w VI stan­dar­dzie.

 

 

 

 

 

GMINA PIEKOSZÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Pie­ko­szów wy­no­si 61,3 km z te­go 32,2 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 17,3 km w V stan­dar­dzie a 11,8 w VI stan­dar­dzie.

 

 

GMINA STRAWCZYN

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Straw­czyn wy­no­si 45,1 km z te­go 33,7 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 11,4 w V stan­dar­dzie.

 

GMINA ZAGNAŃSK

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Za­gnańsk wy­no­si 60,3 km z te­go 28,6 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 23,4 utrzy­my­wa­ne jest w V stan­dar­dzie a 8,3 w VI stan­dar­dzie.

 

 

Sprzęt.

 

Przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg w trzech Ob­wo­dach Dro­go­wych: Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze bę­dzie pra­co­wa­ło 24 płu­go­pia­ska­rek z cze­go 6 sta­no­wi wła­sność po­wia­tu, 18 wła­sność wy­ko­naw­cy po­nad­to w po­go­to­wiu znaj­do­wać się bę­dzie 5 płu­gów cięż­kich.

W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia bar­dzo trud­nych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych (in­ten­syw­ne opa­dy śnie­gu, za­wie­je i za­mie­cie śnież­ne) w po­go­to­wiu znaj­du­ją się do­dat­ko­wo pług wir­ni­ko­wy oraz sprzęt cięż­ki z wy­naj­mu.

 

Sól i wy­ko­na­nie mie­szan­ki pia­sko­wo-sol­nej.

W ce­lu wy­eli­mi­no­wa­nia pu­stych prze­bie­gów i skró­ce­nia cza­su do­jaz­du płu­go­pia­ska­rek do miej­sco­wo­ści naj­bar­dziej od­da­lo­nych od Ob­wo­dów Dro­go­wych, zo­sta­nie utwo­rzo­nych 8 do­dat­ko­wych punk­tów za­ła­dun­ko­wych w na­stę­pu­ją­cych gmi­nach: Da­le­szy­cach, Bie­li­nach, Bo­dzen­ty­nie, Gór­nie, Chę­ci­nach, Ma­sło­wie, Za­gnań­sku i Ło­pusz­nie.

Wy­kaz ilo­ścio­wy wy­ko­na­nia mie­szan­ki pia­sko­wo-sol­nej na po­szcze­gól­nych Ob­wo­dach  Dro­go­wych:

Ob­wód Dro­go­wy Ce­li­ny:                 4550 ton;

Ba­za Ce­li­ny:                                        3550 ton;

Ba­za Chę­ci­ny:                                     1000 ton;

Ob­wód Dro­go­wy Ła­gów:                 6500 ton;

Ba­za Ła­gów:                                       1500 ton;

Ba­za Bo­dzen­tyn:                                 1500 ton;

Ba­za Bie­li­ny:                                       1500 ton;

Ba­za Da­le­szy­ce:                                  1250 ton;

Ba­za Gór­no:                                         750 ton:

Ob­wód Dro­go­wy Sta­chu­ra:             5500 ton;

Ba­za Sta­chu­ra:                                    2250 ton;

Ba­za Za­gnańsk:                                  1000 ton;

Ba­za Ma­słów:                                     1000 ton;

Ba­za Kor­czyn:                                    1250 ton;

Ra­zem:                                              16450 ton

Załączniki