ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2023/2024

In­for­ma­cja o prze­bie­gu ak­cji zi­mo­wej 2022–2023 i przy­go­to­wa­niu do 2023–2024

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach

 

 

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

SEZON

2023/2024

 

 

 

 

 

In­for­ma­cja o prze­bie­gu ak­cji zi­mo­wej 2022/2023 oraz przy­go­to­wa­niach do se­zo­nu zi­mo­we­go 2023/2024.


I. Wpro­wa­dze­nie.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach jest jed­nost­ką or­ga­ni­za­cyj­ną Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Kiel­cach. Jed­nym z za­dań, któ­re wy­ko­nu­je w imie­niu Za­rzą­du Po­wia­tu Kie­lec­kie­go jest zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg po­wia­to­wych. Ce­lem tych dzia­łań jest za­pew­nie­nie prze­jezd­no­ści dróg po­wia­to­wych oraz zwal­cza­nie śli­sko­ści. Za­da­nia po­le­ga­ją­ce na zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg re­ali­zo­wa­ne są na pod­sta­wie pla­nu zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych za­twier­dzo­ne­go uchwa­łą Za­rzą­du Po­wia­tu Kie­lec­kie­go.

Na te­re­nie Po­wia­tu Kie­lec­kie­go znaj­du­je się 1127 km dróg po­wia­to­wych, w tym 18 km ulic. Zgod­nie z za­rzą­dze­niem nr 46 Mi­ni­stra Trans­por­tu i Go­spo­dar­ki Mor­skiej (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w spra­wie za­sad od­śnie­ża­nia i usu­wa­nia go­ło­le­dzi na dro­gach pu­blicz­nych więk­szość dróg po­wia­to­wych o na­wierzch­ni twar­dej skla­sy­fi­ko­wa­no w IV, V i VI stan­dar­dzie zi­mo­we­go utrzy­ma­nia, na­to­miast po­zo­sta­łe mo­gą być od­śnie­ża­ne do­pie­ro po za­koń­cze­niu pra­cy sprzę­tu na dro­gach IV, V i VI stan­dar­du.

- Stan­dard IV obej­mu­je 428,8 km dróg po­wia­to­wych. Utrzy­ma­nie dróg po­le­ga na od­śnie­że­niu dróg na ca­łej sze­ro­ko­ści i po­sy­py­wa­niu jezd­ni na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu (skrzy­żo­wa­nia, łu­ki po­zio­me, pio­no­we oraz przy­stan­ki au­to­bu­so­we). Do­pusz­cza się prze­rwy w ko­mu­ni­ka­cji do 8 godz. po usta­niu opa­dów śnie­gu lub w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia go­ło­le­dzi.
Stan­dard V obej­mu­je 334,0 km dróg po­wia­to­wych. Utrzy­ma­nie dróg po­le­ga na od­śnie­że­niu jezd­ni przy­naj­mniej na jed­nym pa­sie ru­chu z wy­ko­na­niem mi­ja­nek i po­sy­py­wa­niu jezd­ni na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu. Do­pusz­cza się prze­rwy w ko­mu­ni­ka­cji do 24 go­dzin po usta­niu opa­dów śnie­gu (w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia zasp na dro­gach) oraz w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia go­ło­le­dzi.

- Stan­dard VI obej­mu­je 245,6 km dróg po­wia­to­wych. Dro­gi od­śnie­ża­ne są in­ter­wen­cyj­nie w za­leż­no­ści od po­trzeb. Po od­śnie­że­niu jezd­nię po­sy­pu­je się w miej­scach wy­zna­czo­nych przez za­rząd­cę dro­gi. Do­pusz­cza się prze­rwy w ko­mu­ni­ka­cji do 48 go­dzin po usta­niu opa­dów śnie­gu.

Po­nad­to w Po­wie­cie Kie­lec­kim zi­mo­wym utrzy­ma­niem ob­ję­te są uli­ce w mia­stach o łącz­nej dłu­go­ści 18 km.
Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach dys­po­nu­je trze­ma Ob­wo­da­mi Dro­go­wy­mi, któ­re ob­słu­gu­ją 19 gmin.

Po­ni­żej przed­sta­wio­no łącz­ny wy­kaz stan­dar­dów w po­dzia­le na Ob­wo­dy Dro­go­we:

I. Ob­wód Dro­go­wy w Ce­li­nach Nr 1

1. Stan­dar­dy i ich ilość:

- stan­dard IV – 42,8 km.
— stan­dard V – 91,9 km.
— stan­dard VI – 158,2 km.

II. Ob­wód Dro­go­wy w Ła­go­wie Nr 2

1. Stan­dar­dy i ich ilość:

- stan­dard IV – 197,7 km.
— stan­dard V – 93,9 km.
— stan­dard VI – 48,6 km.

III. Ob­wód Dro­go­wy w Sta­chu­rze Nr 3

1. Stan­dar­dy i ich ilość:

- stan­dard IV – 188,3 km.
— stan­dard V – 148,2 km.
— stan­dard VI – 38,8 km.

II. Sprzęt.

Przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych w se­zo­nie 2022/2023 pra­co­wał sprzęt bę­dą­cy na sta­nie Ob­wo­dów Dro­go­wych jak rów­nież sprzęt wy­ło­nio­ny w dro­dze prze­tar­gu (ła­do­war­ki, płu­gi cięż­kie). Po­nad­to zo­sta­ły za­war­te po­ro­zu­mie­nia z Bur­mi­strza­mi Miast i Gmin w Chmiel­ni­ku, Chę­ci­nach na utrzy­ma­nie ulic i dróg.

Ob­wód Dro­go­wy w Ce­li­nach Nr 1
1. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
2. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
3. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
4. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
5. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
6. Pług cięż­ki (z prze­tar­gu).

Od­śnie­ża­nie dróg miej­skich pro­wa­dzi­ły Za­kła­dy Usług Ko­mu­nal­nych w Chmiel­ni­ku i Chę­ci­nach.

Ob­wód Dro­go­wy w Ła­go­wie Nr 2
1. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
2. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
3. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
4. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
5. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
6. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
7. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
8. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
9. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
10. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
11. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
12. Pług cięż­ki (z prze­tar­gu).
13. Pług wir­ni­ko­wy.

Ob­wód Dro­go­wy w Sta­chu­rze Nr 3
1. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton .
2. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
3. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
4. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
5. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
6. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
7. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
8. Płu­go­pia­skar­ka — ła­dow­ność 8 ton.
9. Pług cięż­ki (z prze­tar­gu).

IV. Przy­go­to­wa­nie do se­zo­nu zi­mo­we­go 2023/2024.

1. Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach bę­dzie pro­wa­dzić bez­po­śred­nio ak­cję zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych po­wia­tu kie­lec­kie­go na te­re­nie gmin: Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Chę­ci­ny, Chmiel­nik, Da­le­szy­ce, Gór­no, Ło­pusz­no, Ła­gów, Ma­słów, Mie­dzia­na Gó­ra, Mniów, Mo­ra­wi­ca, No­wa Słu­pia, Pie­ko­szów, Pierzch­ni­ca, Ra­ków, No­wi­ny, Straw­czyn, Za­gnańsk. Uli­ce znaj­du­ją­ce się w cią­gu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Mia­sta Chmiel­nik oraz Mia­sta Chę­ci­ny utrzy­my­wa­ne są przez Mia­sto i Gmi­nę Chmiel­nik oraz Gmi­nę i Mia­sto Chę­ci­ny.

Za­kwa­li­fi­ko­wa­nie po­szcze­gól­nych dróg do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia oraz okre­śle­nie stan­dar­du jest wy­ni­kiem przy­ję­tych za­ło­żeń:

• za­kres i stan­dard zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych uza­leż­nio­ny jest od moż­li­wo­ści fi­nan­so­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach;
• zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg win­no za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo oraz cią­głość ru­chu na głów­nych tra­sach ko­mu­ni­ka­cyj­nych;
• zi­mo­wym utrzy­ma­niem win­ny być ob­ję­te dro­gi o re­gu­lar­nej ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej oraz waż­ne szla­ki ko­mu­ni­ka­cyj­ne i tu­ry­stycz­ne;
• w pla­nie zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg na­le­ży uwzględ­nić do­świad­cze­nia z lat ubie­głych;
• zi­mo­wym utrzy­ma­niem bę­dą ob­ję­te rów­nież dro­gi o na­wierzch­ni grun­to­wej oraz twar­dej nie­ulep­szo­nej – tłucz­nio­we, bru­kow­co­we.

W se­zo­nie zi­mo­wym 2023/2024 od 01 li­sto­pa­da do 30 kwiet­nia dro­gi po­wia­to­we bę­dą utrzy­my­wa­ne w stan­dar­dach IV, V i VI (opis stan­dar­dów po­ni­żej).

Dłu­go­ści dróg w po­szcze­gól­nych stan­dar­dach zi­mo­we­go utrzy­ma­nia:

stan­dard IV — 428,8 km
stan­dard V — 334,0km
stan­dard VI — 245,6 km
Ra­zem — 1008,4 km

 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
Stan­dard Opis sta­nu utrzy­ma­nia dro­gi da­ne­go stan­dar­du Do­pusz­czal­ne od­stęp­stwa po usta­niu opa­dów Do­pusz­czal­ne od­stęp­stwa od stwier­dze­nia wy­stą­pie­nia zja­wi­ska
IV Jezd­nia od­śnie­żo­na na ca­łej sze­ro­ko­ści.

Jezd­nia po­sy­pa­na na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu, czy­li: obiek­tach mo­sto­wych, skrzy­żo­wa­niach, za­to­kach au­to­bu­so­wych, przy­stan­kach au­to­bu­so­wych, nie­bez­piecz­nych za­krę­tach, po­chy­le­niach po­wy­żej 4%.

- śnieg luź­ny — 8 godz.
— śnieg za­jeż­dżo­ny — wy­stę­pu­je
— ję­zy­ki śnież­ne — wy­stę­pu­ją
— za­spy — do 8 godz.
W miej­scach wy­zna­czo­nych:
— go­ło­ledź — 8 godz.
— śli­skość po­śnie­go­wa — 10 godz.
— lo­do­wi­ca — 8 godz.
V Jezd­nia od­śnie­żo­na, w miej­scach zasp od­śnie­żo­ny co naj­mniej je­den pas ru­chu z wy­ko­na­niem mi­ja­nek.
Jezd­nia po­sy­pa­na na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu, czy­li obiek­tach mo­sto­wych, skrzy­żo­wa­niach, za­to­kach au­to­bu­so­wych, przy­stan­kach au­to­bu­so­wych, nie­bez­piecz­nych za­krę­tach, po­chy­le­niach po­wy­żej 4%.
- śnieg luź­ny — 16 godz.
— śnieg za­jeż­dżo­ny — wy­stę­pu­je
na­bój śnież­ny — wy­stę­pu­je
— za­spy — wy­stę­pu­ją do 24 godz.
W miej­scach wy­zna­czo­nych:
— go­ło­ledź — 8 godz.
— śli­skość po­śnie­go­wa -
VI Jezd­nia za­śnie­żo­na.
Pro­wa­dzi się in­ter­wen­cyj­ne od­śnie­ża­nie w za­leż­no­ści od po­trzeb. Jezd­nie po­sy­pa­ne po od­śnie­ża­niu w miej­scach wy­zna­czo­nych przez SDPK.
- śnieg luź­ny — wy­stę­pu­je
— śnieg za­jeż­dżo­ny — wy­stę­pu­je
— na­bój śnież­ny — wy­stę­pu­je
— za­spy — wy­stę­pu­ją do 48 godz.
W miej­scach wy­zna­czo­nych:
wszyst­kie ro­dza­je śli­sko­ści po od­śnie­że­niu 2 godz.

Zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg re­ali­zo­wa­ne jest po­przez pro­wa­dze­nie dy­żu­rów w trzech ob­wo­dach dro­go­wych.

2.1 Ob­wód dro­go­wy nr 1 w Ce­li­nach — Ce­li­ny 70a, 26–020 Chmiel­nik, tel. 41 354 90 34 za­kre­sem obej­mu­je na­stę­pu­ją­ce gmi­ny: Chmiel­nik; Chę­ci­ny; Pierzch­ni­ca; Mo­ra­wi­ca; Sit­ków­ka No­wi­ny;

- MIASTO I GMINA CHMIELNIK:

Uli­ce na te­re­nie Mia­sta Chmiel­nik utrzy­my­wa­ne są przez Mia­sto i Gmi­nę Chmiel­nik. W su­mie do utrzy­ma­nia Gmi­nie Chmiel­nik prze­ka­za­nych zo­sta­ło 12,2 km ulic z te­go 1,4 km utrzy­my­wa­ne są w stan­dar­dzie IV, 7,4 km utrzy­my­wa­ne jest w stan­dar­dzie V na­to­miast 3,5 km w stan­dar­dzie VI.
Urząd Mia­sta i Gmi­ny w Chmiel­ni­ku
Plac Ko­ściusz­ki 7, 26–020 Chmiel­nik
tel. 41 354 22 78
Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie gmi­ny Chmiel­nik 65,4 km. z te­go 15,6 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie; 9,5 km w V stan­dar­dzie i 40,3 km w VI stan­dar­dzie.

- MIASTO I GMINA CHĘCINY

Uli­ce na te­re­nie Mia­sta Chę­ci­ny utrzy­my­wa­ne są przez Gmi­nę i Mia­sto Chę­ci­ny. W su­mie do utrzy­ma­nia Gmi­nie Chę­ci­ny prze­ka­za­nych zo­sta­ło 2,7 km ulic, któ­re utrzy­my­wa­ne są w V stan­dar­dzie.
Urząd Mia­sta i Gmi­ny Chę­ci­ny
Plac 2-go Czerw­ca 4; 26–060 Chę­ci­ny
Tel. 41 315 10 06
Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie gmi­ny Chę­ci­ny wy­no­si 65,2 km. Z te­go 6,6 km utrzy­my­wa­ne jest w IV, 25,5 km utrzy­my­wa­ne jest w V stan­dar­dzie a 33,1 km w VI stan­dar­dzie.

- MIASTO I GMINA PIERZCHNICA

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie gmi­ny Pierzch­ni­ca wy­no­si 66,8 km. z te­go 12,4 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 20,8 km w V stan­dar­dzie i 33,6 km w VI stan­dar­dzie.

- MIASTO I GMINA MORAWICA

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Mia­sta i Gmi­ny Mo­ra­wi­ca wy­no­si 56,9 km z te­go 2,1 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 18,2 km w V stan­dar­dzie i 36,6 km w VI stan­dar­dzie.

- GMINA NOWINY

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny No­wi­ny wy­no­si 23,6 kmz te­go 4,7 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 7,8 km w V stan­dar­dzie i 11,1 km w VI stan­dar­dzie.

 

2.2 Ob­wód dro­go­wy nr 2 w Ła­go­wie — Ła­gów ul. Opa­tow­ska, 26–025 Ła­gów tel. 41 307 40 68, 728 838 745 swym za­się­giem obej­mu­je na­stę­pu­ją­ce gmi­ny: Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Da­le­szy­ce, Gór­no, Ła­gów, No­wa Słu­pia, Ra­ków:

- GMINA BIELINY

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Bie­li­ny wy­no­si 36,5 km. z te­go 21,3 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 12,6 km w V stan­dar­dzie i 2,6 km w VI stan­dar­dzie.

- MIASTO I GMINA BODZENTYN

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Bo­dzen­tyn wy­no­si 58,7 km z te­go 34,8 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 8,9 km w V stan­dar­dzie i 15,0 km w VI stan­dar­dzie.

- MIASTO I GMINA DALESZYCE

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Mia­sta i Gmi­ny Da­le­szy­ce wy­no­si 96,3 km z te­go 62,3 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 14,5 km w V stan­dar­dzie i 19,5 km w VI stan­dar­dzie.

- GMINA GÓRNO

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Gór­no wy­no­si 32,0 km z te­go 26,1 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 5,9 km w stan­dar­dzie V.

- MIASTO I GMINA ŁAGÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ła­gów wy­no­si 44,5 km z te­go 28,5 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 16 km w V stan­dar­dzie.

- MIASTO I GMINA NOWA SŁUPIA

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny No­wa Słu­pia wy­no­si 34,0 km z te­go 17,5 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 8,1 km w V stan­dar­dzie i 8,4 km w VI stan­dar­dzie.

- GMINA RAKÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ra­ków wy­no­si 38,2 km z te­go 7,2 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 27,9 km w V stan­dar­dzie i 3,1 km w VI stan­dar­dzie.

 

2.3 Ob­wód dro­go­wy nr 3 w Sta­chu­rze — Sta­chu­ra 1, 26–080 Mniów, tel. 41 303 87 77, 600 305 759 swym za­się­giem obej­mu­je na­stę­pu­ją­ce gmi­ny: Ło­pusz­no, Ma­słów, Mie­dzia­na Gó­ra, Mniów, Pie­ko­szów, Straw­czyn, Za­gnańsk.

- GMINA ŁOPUSZNO

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ło­pusz­no wy­no­si 66,3 km z te­go 13,3 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 47,6 km w V stan­dar­dzie i 5,4 km w VI stan­dar­dzie.

- GMINA MASŁÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Ma­słów wy­no­si 41,9 km z te­go 28,4 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 13,5 w V stan­dar­dzie.

- GMINA MIEDZIANA GÓRA

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Mie­dzia­na Gó­ra wy­no­si 34,7 km z te­go 14,2 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 16,4 km w V stan­dar­dzie a 4,1 km w VI stan­dar­dzie.

- GMINA MNIÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Mniów wy­no­si 65,7 km z te­go 37,9 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 18,6 km w V stan­dar­dzie a 9,2 w VI stan­dar­dzie.

- GMINA PIEKOSZÓW

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Pie­ko­szów wy­no­si 61,3 km z te­go 32,2 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 17,3 km w V stan­dar­dzie a 11,8 w VI stan­dar­dzie.

- GMINA STRAWCZYN

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Straw­czyn wy­no­si 45,1 km z te­go 33,7 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie a 11,4 w V stan­dar­dzie.

- GMINA ZAGNAŃSK

Łącz­na dłu­gość dróg po­wia­to­wych na te­re­nie Gmi­ny Za­gnańsk wy­no­si 60,3 km z te­go 28,6 km utrzy­my­wa­ne jest w IV stan­dar­dzie, 23,4 utrzy­my­wa­ne jest w V stan­dar­dzie a 8,3 w VI stan­dar­dzie.

2.4. Wy­kaz szcze­gó­ło­wy dróg i ich stan­dar­dy w po­dzia­le na gmi­ny:

1/ Ob­wód Dro­go­wy w Ce­li­nach Nr 1
- Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik

0355T (no­wy nr 1344T) Su­ków – Chmiel­nik — 4,0 km
0022T (no­wy nr 1267T) Chmiel­nik – Po­tok – Dru­gnia — 4,0 km
0021T (no­wy nr 1266T) Chmiel­nik – Piń­czów — 7,6
15,6 km — IV Stan­dard

0024T (no­wy nr 1003T) Chmiel­nik – Stop­ni­ca — 5,4 km
0026T (no­wy nr 1005T) Ślad­ków M. – Kar­gów — 4,1 km
9,5 km — V Stan­dard

0023T (no­wy nr 1002T) Chmiel­nik – Ru­da — 4,0 km
0009T (no­wy nr 1264T) Go­łu­chów – Ślad­ków — 5,0 km
0002T (no­wy nr 1258T) Piotr­ko­wi­ce –Ma­le­szo­wa — 2,0 km
0003T (no­wy nr 1259T) Piotr­ko­wi­ce – Włosz­czo­wi­ce — 2,7 km
0004T (no­wy nr 1260T) We­so­ła – Łu­gi — 4,2 km
0005T (no­wy nr 1261T) Piotr­ko­wi­ce – Su­li­szów – Ja­sień — 5,6 km
0006T (no­wy nr 1262T) Chmiel­nik – De­zy­de­rów — 2,1 km
0007T (no­wy nr 1263T) do­jazd do sta­cji ko­le­jo­wej — 0,8 km
0020T (no­wy nr 1265T) Przede­dwo­rze – Sę­dzie­jo­wi­ce — 3,5 km
0025T (no­wy nr 1004T) Ślad­ków M. – Za­wa­da – Ba­li­ce — 4,0 km
0058T (no­wy nr 1032T) Bo­rzy­ko­wa – Sko­rzów — 2,6 km
0353T (no­wy nr 1342T) Dru­gnia – Ła­giew­ni­ki — 2,1 km
0367T (no­wy nr 1356T) Obi­ce – Gra­bo­wiec — 1,7 km
40,3 km — VI Stan­dard

Zi­mo­we utrzy­ma­nie na te­re­nie mia­sta Chmiel­nik – uli­ce:

1. Sta­ro­dro­że 765 — 1,4 km
1,4 km- IV Stan­dard

1. ul. Kie­lec­ka — 447 mb
2. ul. Mru­cza — 800 mb
3. ul. Plac Tar­go­wy — 220 mb
4. ul. Lu­bań­ska — 1100 mb
5. ul. M. Ko­nop­nic­kiej — 1100 mb
6. ul. A. Dy­ga­siń­skie­go — 802 mb
7. ul. b. na­zwy I — 1814 mb
8. ul. Pierzch­nic­ka — 600 mb
9. ul. Szkol­na — 400 mb
10. ul. Plac Ko­ściel­ny — 86 mb
7369 mb – V Stan­dard

1. ul. Le­śna — 2100 mb
2. ul. b. na­zwy II — 592 mb
3. ul. b. na­zwy III — 756 mb
3448 mb – VI Stan­dard

RAZEM: 77,6 km

- Mia­sto i Gmi­na Chę­ci­ny

Sta­ro­dro­że 7 — 6,6 km
6,6 km — IV Stan­dard

0382T (no­wy nr 1368T) To­kar­nia – Chmie­lo­wi­ce — 10,3 km
0377T (no­wy nr 1365T) Za­gro­dy – Sta­ro­chę­ci­ny — 6,4 km
0275T (no­wy nr 1270T) Chę­ci­ny – Za­jącz­ków — 8,8 km
25,5 km — V Stan­dard

0384T (no­wy nr 1370T) Brze­zi­ny – Łu­ko­wa — 3,8 km
0383T (no­wy nr 1369T) Wo­li­ca – Ostrów — 3,0 km
0154T (no­wy nr 1121T) Mo­sty — Brze­gi — 0,4km
0273T (no­wy nr 1268T) Je­dl­ni­ca – Pod­zam­cze — 6,6 km
0279T (no­wy nr 1273T) Bol­min – Pod­po­lich­no — 1,8 km
0276T (no­wy nr 1271T) Bol­min – Za­jącz­ków — 4,9 km
0383T (no­wy nr 1369T) Ostrów – Go­le­ci­ny — 2,2 km
0386T (no­wy nr 1119T) Woj­ko­wiec – Fe­lik­sów­ka — 0,8 km
0274T (no­wy nr 1269T) Chę­ci­ny – Pod­zam­cze — 6,3 km
0156T (no­wy nr 1123T) Łu­ko­wa – Dęb­ska Wo­la — 3,3 km
33,1 km — VI Stan­dard

Zi­mo­we utrzy­ma­nie na te­re­nie mia­sta Chę­ci­ny – uli­ce:

1. ul. Bia­łe­go Za­głę­bia -437 mb
2. ul. Kie­lec­ka -725 mb
3. ul. Rad­kow­ska -1160 mb
4. ul. Szkol­na -336 mb
2658 mb –V Stan­dard

Ra­zem: 67,9 km

- Mia­sto i Gmi­na Pierzch­ni­ca

0355T (no­wy nr 1344T) Su­ków – Chmiel­nik — 6,5 km
0022T (no­wy nr 1267) Chmiel­nik – Dru­gnia – Po­tok — 5,9 km
12,4 km- IV Stan­dard

0353T (no­wy nr 1342T) Wo­la Mo­ra­wic­ka – Dru­gnia — 13,1 km
0354T (no­wy nr 1343T) Gór­ki – Pierzch­ni­ca — 3,7 km
0361T (no­wy nr 1350T) Skrzel­czy­ce – Gór­ki — 4,0 km
20,8 km — V Stan­dard

0001T (no­wy nr 1257T) Li­sów – Dru­gnia — 11,6 km
0349T (no­wy nr 1338T) Pierzch­ni­ca – Uj­ny – Ho­len­dry — 5,2 km
0361T (no­wy nr 1350T) Woj­cie­chów – Skrzel­czy­ce — 1,9 km
0002T (no­wy nr 1258T) Piotr­ko­wi­ce – Ma­le­szo­wa — 2,4 km
0004T (no­wy nr 1260T) We­so­ła – Łu­gi – Ma­le­szo­wa — 2,0 km
0353T (no­wy nr 1342T) Dru­gnia – Ła­giew­ni­ki — 1,6 km
0356T (no­wy nr 1345T) Bor­ków – Uj­ny — 0,8 km
0359T (no­wy nr 1348T) Gu­mie­ni­ce –p. wieś — 3,1 km
0360T (no­wy nr 1349T) Pierzch­nian­ka – Osi­ny — 2,1 km
0364T (no­wy nr 1353T) Za­gro­dzie – Stroj­nów — 2,9 km
33,6 km — VI Stan­dard

Ra­zem: 66,8 km

- Mia­sto i Gmi­na Mo­ra­wi­ca

0374T (no­wy nr 1363T) Sit­ków­ka – Bil­cza — 2,1 km
2,1 km — IV Stan­dard

0353T (no­wy nr 1342T) Wo­la Mo­ra­wic­ka – Ra­do­mi­ce — 4,7 km
0362T (no­wy nr 1351T) Ra­do­mi­ce II – Bru­dzów — 5,6 km
0363T (no­wy nr 1352T) Mły­nek – Li­sów — 2,0 km
0382T (no­wy nr 1368T) To­kar­nia – Chmie­lo­wi­ce — 4,5 km
0371T (no­wy nr 1360T) Pia­secz­na Gór­ka – Bil­cza – Za­sta­wie — 1,4 km
18,2 km — V Stan­dard

0001T (no­wy nr 1257) Li­sów – Dru­gnia — 1,5 km
0384T (no­wy nr 1370T) Brze­zi­ny – Łu­ko­wa — 5,2 km
0372T (no­wy nr 1361T) Su­ków – Ba­bie — 1,3 km
0373T (no­wy nr 1362T) Dy­mi­ny – Su­ków — 0,7 km
0365T (no­wy nr 1354T) Ma­rzysz – Woj­cie­chów — 2,9 km
0366T (no­wy nr 1355T) Obi­ce – Li­sów — 0,9 km
0156T (no­wy nr 1123T) Cha­łup­ki – Li­sów — 3,4 km
0367T (no­wy nr 1356T) Chmie­lo­wi­ce – Gra­bo­wiec — 4,8 km
0368T (no­wy nr 1357T) Bil­cza – Ku­by Mły­ny – Ma­rzysz — 4,6 km
0369T (no­wy nr 1358T) Mo­ra­wi­ca – Ra­do­mi­ce — 3,3 km
0370T (no­wy nr 1359T) Bie­lec­kie Mły­ny – Ła­bę­dziów — 1,5 km
0376T no­wy nr 1364T) Brze­zi­ny – Bil­cza – Pod­gó­rze — 1,5 km
0383T (no­wy nr 1369T) Ostrów – Go­lę­ci­ny — 2,1 km
0387T (no­wy nr 1192T) Dęb­ska Wo­la – Dro­chów – Li­pa — 0,5 km
0388T (no­wy nr 1344T) Chmie­lo­wi­ce –Cho­men­tów — 0,9 km
0389T (no­wy nr 1193T) Dro­chów – Cho­men­tów — 1,5 km
36,6 km — VI Stan­dard

Ra­zem: 56,9 km

- Gmi­na No­wi­ny

0374T (no­wy nr 1363T) Sit­ków­ka – Bil­cza — 4,7 km
4,7 km — IV Stan­dard

0377T (no­wy nr 1365T) Za­gro­dy – Sta­ro­chę­ci­ny — 4,8 km
0378T (no­wy nr 1366T) Zgór­sko – Trzcian­ka — 3,0 km
7,8 km — V Stan­dard

0278T (no­wy nr 1272T) Za­wa­da – Za­gro­dy — 6,4 km
0381T (no­wy nr 1367T) Wo­la Mu­ro­wa­na – Bo­le­cho­wi­ce — 3,4 km
0376T (no­wy nr 1364T) Brze­zi­ny – Bil­cza Pod­gó­rze — 1,3 km
11,1 km — VI Stan­dard

Ra­zem: 23,6 km

 

2/ Ob­wód Dro­go­wy w Ła­go­wie Nr 2:

- Gmi­na Bie­li­ny

0318T (no­wy nr 1309T) Lesz­czy­ny – Bie­li­ny — 4,0 km
0323T (no­wy nr 1313T) Hu­ta No­wa – Pod­ły­si­ca — 1,7 km
0325T (no­wy nr 1315T) Bie­li­ny – Ma­ko­szyn — 5,0 km
0641T (no­wy nr 1423T) Bar­to­szo­wi­ny – Le­chów — 2,6 km
0324T (no­wy nr 1314T) Cza­plów – No­wa Hu­ta – Św. Krzyż — 8,0 km
21,3 km – IV Stan­dard

0322T (no­wy nr 1312T) Po­rąb­ki – Ka­ko­nin – H. Szkla­na — 6,4 km
0326T (no­wy nr 1316T) Bie­li­ny – Na­pę­ków — 3,9 km
0334T (no­wy nr 1324T) Da­le­szy­ce – Na­pę­ków — 2,3 km
12,6 km – V Stan­dard

0337T (no­wy nr 1327T) Ma­ko­szyn – Hu­ta No­wa — 2,6 km
2,6 km – VI Stan­dard

- Mia­sto i Gmi­na Bo­dzen­tyn

0314T (no­wy nr 1314T) Cie­ko­ty – Św. Ka­ta­rzy­na — 5,5 km
0582T (no­wy nr 1400T) Wą­chock – Sie­kier­no – Le­śna — 4,7 km
0584T (no­wy nr 1402T) Wzdół Rzą­do­wy – Sie­kier­no — 4,9 km
0587T (no­wy nr 1405T) Gózd – Psa­ry – Bo­dzen­tyn — 8,2 km
0599T (no­wy nr 1411T) Bo­dzen­tyn – W. Szczy­gieł­ko­wa – Je­zior­ko — 6,8 km
0611T (no­wy nr 1415T) Bo­dzen­tyn – Śniad­ka – Tar­czek — 4,7 km
34,8 km — IV Stan­dard

0588T (no­wy nr 1406T) Łącz­na – Czer­wo­na Gó­ra – Wzdół Rzą­do­wy — 2,5 km
0584T (no­wy nr 1402T) Wzdół Rzą­do­wy p. wieś — 2,0 km
0596T (no­wy nr 1408T) Wil­ków p. wieś — 0,9 km
0609T (no­wy nr 1413T) Ka­mien­na – Śniad­ka II — 1,5 km
0610T (no­wy nr 1414T) Le­śna – Sie­ra­do­wi­ce — 2,0 km
8,9 km – V Stan­dard

0583T (no­wy nr 1401T) Pod­mie­lo­wiec – Sie­kier­no – Ka­mien­na Gó­ra — 4,3 km
0585T (no­wy nr 1403T) Go­łę­biów­ka – Ści­gnia – Wzdół Ple­bań­ski — 3,3 km
0586T (no­wy nr 1404T) Le­śna p. wieś — 0,8 km
0588T (no­wy nr 1406T) Psa­ry – Pod­le­sie p. wieś — 0,5 km
0588T (no­wy nr 1406T) Wzdół Ple­bań­ski – Hu­ci­sko – Pod­ła­zie — 1,5 km
0598T (no­wy nr 1410T) Dą­bro­wa Dol­na – Grab­ków – Bo­stów — 2,6 km
0608T (no­wy nr 1412T) Sie­kier­no – Rad­ko­wi­ce – Rze­pin — 2,0 km
15,0 km — VI Stan­dard

Ra­zem: 58,7 km

- Mia­sto i Gmi­na Da­le­szy­ce

0328T (no­wy nr 1318T) Za­gó­rze – Mój­cza – Su­ków — 4,3 km
0329T (no­wy nr 1319T) Ra­dlin – Brze­chów – Da­le­szy­ce — 7,0 km
0332T (no­wy nr 1322T) Gór­no – Da­le­szy­ce – Bor­ków — 7,8 km
0331T (no­wy nr 1321T) Nie­sta­chów p. wieś — 3,7 km
0355T (no­wy nr 1344T) Su­ków – Bor­ków – Chmiel­nik — 14,1 km
0372T (no­wy nr 1361T) Su­ków – Bor­ki – Su­ków Ba­bie — 3,9 km
0334T (no­wy nr 1324T) Da­le­szy­ce – Na­pę­ków — 5,2 km
0373T (no­wy nr 1362T) Dy­mi­ny – Su­ków — 2,1 km
0357T (no­wy nr 1346T) p. wieś Szczec­no — 3,4 km
0365T (no­wy nr 1354T) Su­ków – Mo­drze­wie — 2,2 km
Sta­ro­dro­że 764 (no­wy nr 1429T) — 8,6 km
62,3 km — IV Stan­dard

0313T (no­wy nr 1305T) Ci­sów – Ci­sów Za­ko­ście­le — 1,8 km
0335T (no­wy nr 1325T) Łu­gi –Niw­ki Da­le­szyc­kie — 2,3 km
0336T (no­wy nr 1326T) Smy­ków – Sie­ra­ków — 2,7 km
0337T (no­wy nr 1327T) Hu­ta No­wa –Wi­deł­ki — 1,7 km
0365T (no­wy nr 1354T) Woj­cie­chów – Ko­mór­ki — 2,1 km
0350T (no­wy nr 1339T) Łu­ka­wa – Ko­rzen­no — 3,5 km
Sta­ro­dro­że 764 (no­wy nr 1429T) — 0,4 km
14,5 km — V Stan­dard

0333T (no­wy nr 1323T) Da­le­szy­ce – Dan­ków — 2,2 km
0349T (no­wy nr 1338T) Pierzch­ni­ca – Uj­ny – Ho­len­dry — 2,5 km
0356T (no­wy nr 1345T) Bor­ki – Uj­ny — 4,1 km
0358T (no­wy nr 1347T) Sło­piec Szla­chec­ki – Trze­mosz­na — 4,1 km
0361T (no­wy nr 1350T) Woj­cie­chów – Skrzel­czy­ce — 1,2 km
0368T (no­wy nr 1357T) Bil­cza – Ku­by Mły­ny – Ma­rzysz — 4,1 km
0365T (no­wy nr 1354T) Su­ków – Mo­drze­wie – Ma­rzysz — 1,3 km
19,5 km — VI Stan­dard

Ra­zem: 96,3 km

- Gmi­na Gór­no

Sta­ro­dro­że DK 74 (no­wy nr 1426T) — 1,9 km
0316T (no­wy nr 1308T) Ce­dzy­na – Lesz­czy­ny — 2,7 km
0318T (no­wy nr 1309T) Lesz­czy­ny – Kraj­no – Po­rąb­ki – Bie­li­ny — 6,6 km
0319T (no­wy nr 1310T) Bęcz­ków – Kraj­no Za­gó­rze — 3,6 km
0329T (no­wy nr 1319T) Ra­dlin – Brze­chów – Da­le­szy­ce — 1,7 km
0330T (no­wy nr 1320T) Wo­la Ja­cho­wa – Nie­sta­chów — 6,4 km
0332T (no­wy nr 1322T) Gór­no – Da­le­szy­ce – Bor­ków — 3,2 km
26,1 km — IV Stan­dard

0327T (no­wy nr 1317T) Wo­la Ja­cho­wa – Sko­rze­szy­ce — 3,5 km
0319T (no­wy nr 1310T) Bęcz­ków – Kraj­no Za­gó­rze — 2,4 km
5,9 km — V Stan­dard

Ra­zem: 32,0 km

- Gmi­na Ła­gów

0338T (no­wy nr 1328T) Ła­gów – Sę­dek – Wo­la Wą­kop­na — 8,9 km
0346T (no­wy nr 1335T) Sad­ków – Li­pi­ny — 5,5 km
0343T (no­wy nr 1332T) Pio­trów Po­rę­bi­ska – do dr. 74 — 4,0 km
0345T (no­wy nr 1334T) Wo­la Ła­gow­ska – Ru­da — 4,3 km
0347T (no­wy nr 1336T) Zbe­lut­ka – Kę­dzior­ka — 5,3 km
0339T (no­wy nr 1329T)Bardo – Sad­ków — 0,5 km
28,5 km — IV Stan­dard

0340T (no­wy nr 1330T) Le­chó­wek – Płuc­ki – Ła­gów — 5,6 km
0342T (no­wy nr 1331T) Ła­gów – No­wy Staw – Me­lo­nek — 8,3 km
0344T (no­wy nr 1333T) Za­go­ści­niec p. wieś — 1,1 km
0348T (no­wy nr 1337T) Or­ło­wi­ny – Sę­dek — 1,0 km
16,0 km- V Stan­dard

Ra­zem: 44,5 km

- Mia­sto i Gmi­na No­wa Słu­pia

0638T (no­wy nr 1420T) Wał­snów – Je­le­niów — 1,8 km
0632T (no­wy nr 1416T) So­snów­ka – Wie­lo­bo­ro­wi­ce — 4,5 km
0599T (no­wy nr 1411T) Bo­dzen­tyn – Je­zior­ko — 3,4 km
0634T (no­wy nr 1418T) Cząst­ków – Sta­ra Słu­pia — 3,9 km
0641T (no­wy nr 1423T) Bar­to­szo­wi­ny – Le­chów — 1,9 km
0324T (no­wy nr 1314T) Hu­ta Szkla­na — Św. Krzyż — 2,0 km
17,5 km — IV Stan­dard

0707T (no­wy nr 1424T) Sta­ra Słu­pia – Je­le­niów — 2,6 km
0639T (no­wy nr 1421T) Wól­ka Mi­la­now­ska – Je­le­niów — 2,5 km
0633T (no­wy nr 1417T) Rud­ki – Cząst­ków – Wło­chy – Ska­ły — 3,0 km
8,1 km — V Stan­dard

0597T (no­wy nr 1409T) Woj­cie­chów – Dęb­no — 1,7 km
0635T (no­wy nr 1419T) Ser­wis – Grze­go­rzo­wi­ce – Sar­nia Zwo­la — 4,0 km
0640T (no­wy nr 1422T) Wól­ka Mi­la­now­ska – Pa­pro­ci­ce — 2,7 km
8,4 km -VI Stan­dard

Ra­zem: 34,0 km

- Gmi­na Ra­ków

0339T (no­wy nr 1329T)Bardo – Sad­ków — 2,4 km
0346T (no­wy nr 1335T) Sad­ków – Li­pi­ny — 4,8 km
7,2 km — IV Stan­dard

0349T (no­wy nr 1338T) Ra­ków­ka — Ra­ków – Mę­drów – Smy­ków — 15,0 km
0022T (no­wy nr 1267T) Ży­ci­ny p. wieś — 1,0 km
0350T (no­wy nr 1339T) Ko­rzen­no – Rud­ki — 7,0 km
0337T (no­wy nr 1327T) Ma­ko­szyn – Wi­deł­ki — 1,7 km
0338T (no­wy nr 1328T) Ła­gów – Wo­la Wą­kop­na — 1,7 km
0352T (no­wy nr 1341T) Chań­cza – Za­po­ra — 1,5 km
27,9 km — V Stan­dard

0315T (no­wy nr 1307T) Chań­cza p. wieś — 2,9 km
0828T (no­wy nr 1425T) dr. nr 756 – Ko­ryt­ni­ca — 0,2 km
3,1 km -VI Stan­dard

Ra­zem: 38,2 km

 

3/ Ob­wód Dro­go­wy w Sta­chu­rze Nr 3:

- Gmi­na Ma­słów

0296T (no­wy nr 1289T) Kiel­ce – Za­gnańsk — 2,5 km
0311T (no­wy nr 1303T) Ma­słów – Cie­ko­ty — 8,3 km
0312T (no­wy nr 1304T) Ma­słów – Do­ma­szo­wi­ce — 6,1 km
0314T (no­wy nr 1306T) Mą­cho­ci­ce – Cie­ko­ty — 5,0 km
0309T (no­wy nr 1302T) Dą­bro­wa – Oboź­na Dro­ga — 4,6 km
Sta­ro­dro­że 74 (no­wy nr 1426 T) -1,9 km
28,4 km — IV Stan­dard

0315T (no­wy nr 1307T) Ma­słów – Pod­klo­nów­ka — 4,1 km
0321T (no­wy nr 1311T) Mą­cho­ci­ce Scho­la­ste­ria p. wieś — 2,6 km
0595T (no­wy nr 1407T) Klo­nów – Po­de­mły­nie — 3,8 km
0308T (no­wy nr 1301T) Ka­je­ta­nów – Mar­cza­ko­we Do­ły — 3,0 km
13,5 km — V Stan­dard

Ra­zem: 41,9 km

- Gmi­na Za­gnańsk

0289T (no­wy nr 1282T) Sam­so­nów – M. Gó­ra — 3,0 km
0296T (no­wy nr 1289T) Kiel­ce – Za­gnańsk — 6,0 km
0298T (no­wy nr 1291T) Ka­je­ta­nów – Le­ko­min — 2,0km
0307T (no­wy nr 1300T) Wą­so­sza – Bel­no — 5,0 km
0437T (no­wy nr 1377T) Sam­so­nów – Od­ro­wąż — 8,7 km
0294T (no­wy nr 1287T) Umer – Tum­lin — 1,0 km
0297T (no­wy nr 1290T) Ja­wo­rze – Grusz­ka — 2,9 km
28,6 km — IV Stan­dard

0294T (no­wy nr 1287T) Umer – Wy­rę­ba — 1,7 km
0299T (no­wy nr 1292T) Za­gnańsk – Chru­sty — 2,0 km
0300T (no­wy nr 1293T) Za­gnańsk – Bart­ków — 1,0 km
0302T (no­wy nr 1295T) Ja­siów – Ja­na­szów — 1,5 km
0293T (no­wy nr 1286T) Tum­lin Wę­gle p. wieś — 1,8 km
0294T (no­wy nr 1287T) Tum­lin – Za­ci­sze — 1,0 km
0303T (no­wy nr 1296T) Ka­niów p. wieś — 2,1 km
0304T (no­wy nr 1297T) Ko­ło­mań – Sam­so­nów — 1,3 km
0306T (no­wy nr 1299T) Wą­so­sza – Za­cheł­mie — 2,5 km
0467T (no­wy nr 1381T) Dłu­go­jów – Umer — 6,0 km
0301T (no­wy nr 1294T) Ko­ło­mań – Sam­so­nów — 2,5 km
23,4 km — V Stan­dard

0300T (no­wy nr 1293T) Bart­ków – Sam­so­nów — 3,7 km
0305T (no­wy nr 1298T) Sza­łas Sta­ry – Za­upust — 4,6 km
8,3 km – VI Stan­dard

Ra­zem: 60,3 km

- Gmi­na Mie­dzia­na Gó­ra

0286T (no­wy nr 1279T) Bo­brza – Bu­gaj — 5,3 km
0289T (no­wy nr 1282T) Sam­so­nów – M. Gó­ra — 3,9 km
0288T (no­wy nr 1281T) Ko­stom­ło­ty I – Ko­stom­ło­ty II — 5,0 km
14,2 km — IV Stan­dard

0290T (no­wy nr 1283T) Cio­so­wa – Her­by — 6,4 km
0292T (no­wy nr 1285T)Podgród – Wy­kień — 2,8 km
0294T (no­wy nr 1287T) Ćmińsk – Umer — 2,4 km
0469T (no­wy nr 1383T) od dr. 74 Ko­by­la­ki — 2,7 km
0288T (no­wy nr 1281T) La­sko­wa – Ko­stom­ło­ty — 1,5 km
0490T (no­wy nr 1395T) Ob­lę­go­rek – Po­rze­cze — 0,6 km
16,4 km- V Stan­dard

0287T (no­wy nr 1280T)Niewachlów – G. Szczu­kow­skie — 1,5 km
0291T (no­wy nr 1284T) Ćmińsk p. wieś — 1,8 km
0297T (no­wy nr 1290T) Ćmińsk – Wy­rę­ba — 0,8 km
4,1 km — VI Stan­dard

Ra­zem: 34,7 km

- Gmi­na Mniów

0450T (no­wy nr 1378T) Ser­bi­nów – Wól­ka Kłuc­ka — 16,4 km
0467T (no­wy nr 1381T) Sa­la­ta – Ro­go­wi­ce — 11,0 km
0469T (no­wy nr 1383T) Grzy­mał­ków – Przyj­mo — 10,5km
37,9 km — IV Stan­dard

0469T (no­wy nr 1383T) Grzy­mał­ków-Gli­nia­ny Las — 3,0 km
0470T (no­wy nr 1384T) Gór­ni­ki – Grzy­mał­ków — 2,6 km
0488T (no­wy nr 1393T) Wę­grzy­nów – Sta­chu­ra — 4,8 km
0463T (no­wy nr 1379T) Pia­ski Król. – Prze­łom — 2,9 km
0489T (no­wy nr 1394T) Pę­pi­ce – Po­rze­cze — 2,4 km
0468T (no­wy nr 1382T) Za­bo­ro­wi­ce – Mniów — 2,9 km
18,6 km — V Stan­dard

0472T (no­wy nr 1386T) Pa­łę­gi – Wól­ka Kłuc­ka — 2,9 km
0466T (no­wy nr 1380T) Chy­by – Ada­mek — 2,9 km
0471T (no­wy nr 1385T) Kłuc­ko – Fi­li­py — 0,8 km
0491T (no­wy nr 1396T) Prze­łom – Bor­ki — 2,6 km
9,2 km – VI Stan­dard

Ra­zem: 65,7 km

- Gmi­na Straw­czyn

0286T (no­wy nr 1279T) Bu­gaj – Szczu­ko­wi­ce — 2,1 km
0450T (no­wy nr 1378T) Kuź­nia­ki – Ru­da Straw — 3,9 km
0485T (no­wy nr 1390T) Kor­czyn – Ło­sień — 4,0 km
0487T (no­wy nr 1392T) Hu­ci­sko – Prom­nik — 15,4 km
0488T (no­wy nr 1393T) Ob­lę­gor – Prom­nik — 4,0 km
0492T (no­wy nr 1397T) Niedź­wiedź – Prom­nik — 4,3 km
33,7 km — IV Stan­dard

0405T (no­wy nr 1375T) Kuź­nia­ki – Do­brze­szów — 0,8 km
0490T (no­wy nr 1395T) Ob­lę­go­rek – Po­rze­cze — 2,4 km
0493T (no­wy nr 1398T) Akwi­zgran – Kor­czyn — 3,5 km
0494T (no­wy nr 1399T) Prom­nik – Ma­ło­go­skie — 2,4 km
0488T (no­wy nr 1393T) Mal­mu­rzyn-Ob­lę­gór — 2,3 km
11,4 km — V Stan­dard

Ra­zem: 45,1 km

- Gmi­na Pie­ko­szów

0286T (no­wy nr 1279T) Bu­gaj – Szczu­ko­wi­ce — 7,5 km
0484T (no­wy nr 1389T) Wier­na Rze­ka – Pie­ko­szów — 11,5 km
0485T (no­wy nr 1390T) Ło­sień – Pie­ko­szów — 9,3 km
0285T (no­wy nr 1278T) Mi­ci­gózd – Szczu­ko­wi­ce — 3,9 km
32,2 km – IV Stan­dard

0275T (no­wy nr 1270T) Chę­ci­ny – Za­jącz­ków — 1,5 km
0276T (no­wy nr 1271T) Bol­min – Za­jącz­ków — 3,5 km
0494T (no­wy nr 1399T) Prom­nik – Bła­wat­ków — 6,6 km
0284T (no­wy nr 1277T) Mi­ci­gózd – Bry­ni­ca — 2,9 km
0286T (no­wy nr 1279T) Szczu­ko­wi­ce – Ja­nów — 2,8 km
17,3 km – V Stan­dard

0281T (no­wy nr 1274T) Bła­wat­ków – Mie­dzian­ka — 1,7 km
0282T (no­wy nr 1275T) Ry­ko­szyn – Chę­ci­ny — 5,6 km
0283T (no­wy nr 1276T) Ja­worz­nia – Ła­zi­ska — 4,0 km
0287T (no­wy nr 1280T) Nie­wa­chlów – Gór­ki Szczu­kow­skie — 0,5 km
11,8 km — VI Stan­dard

Ra­zem: 61,3 km

- Gmi­na Ło­pusz­no

0396T (no­wy nr 1371T) Ło­pusz­no – Rud­ni­ki — 5,2 km
0484T (no­wy nr 1389T) Mie­czyn – Wier­na Rze­ka — 8,1 km
13,3 km — IV Stan­dard

0402T (no­wy nr 1372T) Wól­ka – Ewe­li­nów — 6,0 km
0403T (no­wy nr 1373T) Ja­sień – An­to­nie­lów — 5,8 km
0404T (no­wy nr 1374T) Mnin – La­so­cin — 1,3 km
0405T (no­wy nr 1375T) Kuź­nia­ki –Hu­ta Ja­bło­no­wa — 11,6 km
0482T (no­wy nr 1387T) Sar­bi­ce – Ol­szów­ka — 3,8 km
0396T (no­wy nr 1371T) Ło­pusz­no – Wier­na Rze­ka — 11,4 km
0485T (no­wy nr 1390T) Sno­cho­wi­ce-Kor­czyn — 2,5 km
0487T (no­wy nr 1392T) Pio­tro­wiec – Hu­ci­sko — 2,4 km
0486T (no­wy nr 1391T) Sno­cho­wi­ce – Po­de­wsie — 2,8 km
47,6 km – V Stan­dard

0408T (no­wy nr 1376T) Prze­gro­dy – Ro­ga­czów — 3,0 km
0483T (no­wy nr 1388T) Gra­bow­ni­ca – Ma­ria­nów — 2,4 km
5,4 km -VI Stan­dard

Ra­zem: 66,3 km

3. Sprzęt.

Do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg na trzech Ob­wo­dach Dro­go­wych: Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze bę­dzie w dys­po­zy­cji 23 płu­go­pia­skar­ki oraz 3 płu­gi cięż­kie.

W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia bar­dzo trud­nych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych (in­ten­syw­ne opa­dy śnie­gu, za­wie­je i za­mie­cie śnież­ne) w po­go­to­wiu znaj­du­ją się do­dat­ko­wo pług wir­ni­ko­wy oraz sprzęt cięż­ki z wy­naj­mu.

Sól i wy­ko­na­nie mie­szan­ki pia­sko­wo-sol­nej.
W ce­lu wy­eli­mi­no­wa­nia pu­stych prze­bie­gów i skró­ce­nia cza­su do­jaz­du płu­go­pia­ska­rek do miej­sco­wo­ści naj­bar­dziej od­da­lo­nych od Ob­wo­dów Dro­go­wych, zo­sta­nie utwo­rzo­nych 7 do­dat­ko­wych punk­tów za­ła­dun­ko­wych w na­stę­pu­ją­cych gmi­nach: Da­le­szy­cach, Bie­li­nach, Bo­dzen­ty­nie, Gór­nie, Chę­ci­nach, Ma­sło­wie i Straw­czy­nie.

Wy­kaz ilo­ścio­wy wy­ko­na­nia mie­szan­ki pia­sko­wo-sol­nej na po­szcze­gól­nych Ob­wo­dach Dro­go­wych:
Ob­wód Dro­go­wy Ce­li­ny: 3 500ton;
Ba­za Ce­li­ny: 3000 ton;
Ba­za Chę­ci­ny: 500 ton;

Ob­wód Dro­go­wy Ła­gów: 10 250 ton;
Ba­za Ła­gów: 3500 ton;
Ba­za Bo­dzen­tyn: 2000 ton;
Ba­za Bie­li­ny: 2000 ton;
Ba­za Da­le­szy­ce: 2000 ton;
Ba­za Gór­no: 750 ton;

Ob­wód Dro­go­wy Sta­chu­ra: 6 900 ton;
Ba­za Sta­chu­ra: 4500 ton;
Ba­za Ma­słów: 1000 ton;
Ba­za Kor­czyn: 1400 ton;

Ra­zem: 20 650 ton

 

Załączniki