Sieć drogowa

WYKAZ DRÓG

W ce­lu spraw­nej kon­tro­li sta­nu dróg po­wia­to­wych funk­cjo­nu­ją trzy Ob­wo­dy Dro­go­we, któ­re spra­wu­ją ob­jazd dróg na te­re­nie gmin:

Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach, tel.  (041) 354–90-34
— Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik
— Gmi­na i Mia­sto Chę­ci­ny
— Gmi­na Sit­ków­ka No­wi­ny,
— Gmi­na Mo­ra­wi­ca,
— Gmi­na Pierzch­ni­ca.

Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie, tel. (041) 307–40-68
— Mia­sto i Gmi­na Bo­dzen­tyn,
— Gmi­na No­wa Słu­pia,
— Gmi­na Bie­li­ny,
— Gmi­na Ła­gów,
— Gmi­na Da­le­szy­ce,
— Gmi­na Gór­no
— Gmi­na Ra­ków

Ob­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze, tel. (041) 303–87-77
— Gmi­na Ło­pusz­no,
— Gmi­na Ma­słów
— Gmi­na Mie­dzia­na Gó­ra,
— Gmi­na Mniów,
— Gmi­na Pie­ko­szów.
— Gmi­na Straw­czyn,
— Gmi­na Za­gnańsk,


Załączniki