Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

ePU­AP

Za­chę­ca­my do ko­mu­ni­ko­wa­nia się z Po­wia­to­wym Za­rzą­dem Dróg za po­śred­nic­twem Elek­tro­nicz­nej Plat­for­my Usług Ad­mi­ni­stra­cji Pu­blicz­nej ePU­AP.

Ad­re­sy skrzy­nek PZD:

  • /PZDKielce/pzdkielce
  • /PZDKielce/SkrytkaESP