Platforma Zamówień Publicznych PZD w Kielcach

PZD w Kiel­cach in­for­mu­je, że ogło­sze­nia o po­stę­po­wa­niach o udzie­le­nie za­mó­wień pu­blicz­nych zgod­nie z usta­wą PZP w pro­gach: a) DO PROGÓW UNIJNYCH b) POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH do­stęp­ne są na Plat­for­mie Prze­tar­go­wej pod ad­re­sem: https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl Re­gu­la­cje i pro­ce­du­ry w za­kre­sie spo­so­bu skła­da­nia ofert do­stęp­ne są pod lin­kiem: re­gu­la­cje i pro­ce­du­ry skła­da­nia ofert Plat­for­ma Prze­tar­go­wa w w/w…

Zamówienie nr PZD.N.21.2020 - dostawa soli - wyniki

Do­sta­wa so­li dro­go­wej zwy­kłej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go wraz z trans­por­tem do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze (oraz ich baz), w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 1300 Mg

Zamówienie nr PZD.N.14.2020 - DP 0322T (zaprojektuj i wybuduj) - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0322 T Po­rąb­ki — Ka­ko­nin — Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na od km 0+000 do km 5+018 w msc. Po­rąb­ki, Ka­ko­nin i Bie­li­ny oraz na od­cin­ku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na”