Zamówienie nr PZD.N.15.2019

SIWZ PZD.N.15.2019Dostawa so­li dro­go­wej zwy­kłej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2019/2020 do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze (oraz ich baz), w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 1300 Mg15

Zamówienie nr PZD.N.9.2019 - wyniki

Uspraw­nie­nie do­stę­pu do dro­gi kra­jo­wej nr 73 i Wę­zła Kiel­ce Pół­noc dro­gi eks­pre­so­wej S7 po­przez prze­bu­do­wę dro­gi po­wia­to­wej nr 0309T w miej­sco­wo­ści Ma­słów Dru­gi – Etap I

Zamówienie nr PZD.N.8.2019 - wyniki

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­­rą­b­ki-Hu­­ta Pod­ły­­si­­ca-Hu­­ta Szkla­na od km: 8+440 do km: 11+190 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi oraz od km: 7+190 do km: 8+440 ro­wy wraz z prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi