Zamówienie nr PZD.N.8.2019 - wyniki

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­­rą­b­ki-Hu­­ta Pod­ły­­si­­ca-Hu­­ta Szkla­na od km: 8+440 do km: 11+190 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi oraz od km: 7+190 do km: 8+440 ro­wy wraz z prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi

Zamówienie PZD.N.2.2019 - wyniki

Za­kup pa­liw i ar­ty­ku­łów po­za­pa­li­wo­wych do środ­ków trans­­po­r­to­­wo-sprzę­­to­­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach w tym do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze. Ak­tu­ali­za­cja wz. z za­py­ta­nia­mi do SIWZ.

Ogłoszenie PZD.N.1.2019 - wyniki

Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2019 rok. Do­da­no pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert.

Ogłoszenie PZD.N.45.2018

Do­sta­wa so­li dro­go­wej zwy­kłej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2018/2019 do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze (oraz ich baz), w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 1200 Mg”.