Kontakt

Skon­tak­tuj się z na­mi

w go­dzi­nach:

7.30 do 15.30

ul. Wrzo­so­wa 44

25 –211 Kiel­ce

Tel.

41 200 -17 -48

 

Faks:

41 344 -51 -45

E-ma­il: pzd@pzdkielce.pl

 

Lokalizacja

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach