Zamówienie nr PZD/N/04/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/4/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 11 kwie­cień 2012  13.30     Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0319T Bęcz­ków -Kraj­no -Za­gó­rze od km: 6+360 do km: 7+310 – ETAP I       Ogło­sze­nie:         PZD/N/4/2012   Za­łącz­ni­ki:          SIWZ PZD/N/4/2012 SST PZD/N/4/2012     Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 30 kwie­cień 2012,…

Zamówienie nr PZD/N/05/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/5/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 11 kwie­cień 2012  13.50     Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0328T Za­­gó­­rze-Mó­j­cza-Su­­ków od km: 2+655 do km: 4+105         Ogło­sze­nie:         PZD/N/5/2012   Za­łącz­ni­ki:          SIWZ PZD/N/5/2012 SST PZD/N/5/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Pią­tek, 04 maj 2012, 14:30       Wy­ni­ki…

Zamówienie nr PZD/N/06/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/6/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Czwar­tek, 26 kwie­cień 2012 14.50       Za­kup 2 (dwóch) cią­gni­ków rol­ni­czych (wer­sja dro­go­wa) wraz z osprzę­tem słu­żą­cym do po­pra­wy i re­no­wa­cji od­wod­nie­nia oraz utrzy­ma­nia te­re­nów zie­lo­nych.       Ogło­sze­nie: PZD/N/6/2012 Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/6/2012   Umiesz­czo­no przez Ra­fał Za­jęc­ki Śro­da, 09 maj 2012; 14:50   Wy­ni­ki…

Zamówienie nr PZD/N/07/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/7/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 25 kwie­cień 2012 15.00   Bu­do­wa chod­ni­ka przy dro­dze po­wia­to­wej Nr 0365T Su­ków -Ma­rzysz -Woj­cie­chów od­ci­nek w m. Ra­do­mi­ce II od km: 8+215 do km: 8+727.    Ogło­sze­nie: PZD/N/7/2012 Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/7/2012                 SST PZD/N/7/2012               …

Zamówienie nr PZD/N/08/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/8/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 26 kwie­cień 2012 14.50     Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0467T Sa­la­ta -Umer od­ci­nek w miej­sco­wo­ści Dłu­go­jów od km: 13+710 do km: 14+793    Ogło­sze­nie: PZD/N/8/2012 Za­łącz­ni­ki: SIWZ PZD/N/8/2012                 SST PZD/N/8/2012                 Pro­jekt PZD/N/8/2012  …

Zamówienie nr PZD/N/09/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/9/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 27 kwie­cień 2012 15.20   Bu­do­wa chod­ni­ka w miej­sco­wo­ści Szczec­no przy dro­gach po­wia­to­wych Nr 0355T Su­ków -Szczec­no -Chmiel­nik na od­cin­ku od km: 11+850 do km: 12+010 oraz Nr 0357T Szczec­no -Mu­ra­win na od­cin­ku  od km: 0+000 do km: 0+180     Ogło­sze­nie:                PZD/N/9/2012 Za­łącz­ni­ki:        …

Zamówienie nr PZD/N/10/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/10/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 30 kwie­cień 2012 15.00   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0318T Lesz­czy­ny -Kraj­no Dru­gie -Po­rąb­ki -Bie­li­ny, etap II   Ogło­sze­nie: PZD/N/10/2012 Za­łącz­ni­ki: SIWZ PZD/N/10/2012                 SST PZD/N/10/2012                 Pro­jekt PZD/N/10/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Śro­da,…

Zamówienie nr PZD/N/11/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/11/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 24 maj 2012  14:00   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0285T Mi­ci­gózd -Pod­zam­cze -Szczu­ko­wi­ce wraz z bu­do­wą chod­ni­ków w miej­sco­wo­ściach Mi­ci­gózd i Pod­zam­cze Pie­ko­szow­skie.   Ogło­sze­nie: PZD/N/11/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/11/20121                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/11/2012                 …

Zamówienie nr PZD/N/12/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/12/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 25 maj 2012  20:30   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0278T Za­wa­da -Szew­ce -Za­gro­dy od­ci­nek w m. Szew­ce od km: 3+243 do km: 4+108.    Ogło­sze­nie: PZD/N/12/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/12/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/12/2012    Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 5 maj…

Zamówienie nr PZD/N/13/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/13/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 25 maj 2012  20:50   Bu­do­wa chod­ni­ka przy dro­dze po­wia­to­wej Nr 0353T Wo­la Mo­ra­wic­ka -Ła­giew­ni­ki w miej­sco­wo­ści Ra­do­mi­ce I odc. od km: 1+911 do km: 2+803.     Ogło­sze­nie: PZD/N/13/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/13/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/13/2012         …