Ogłoszenie PZD.N.45.2018

Do­sta­wa so­li dro­go­wej zwy­kłej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2018/2019 do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze (oraz ich baz), w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 1200 Mg”.

Ogłoszenie PZD.N.44.2018

Opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej dla za­da­nia p.n. „Bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej przez miej­sco­wość Pa­pier­nia na te­re­nie gm. Ra­ków i miej­sco­wość Pod­sto­ła na te­re­nie gm. Pierzch­ni­ca”.

Ogłoszenie PZD.N.43.2018

Opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej dla za­da­nia p.n. „Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0022T  na od­cin­ku Lu­ba­nia -Ży­ci­ny

Ogłoszenie PZD.N.42.2018

Prze­bu­do­wa skrzy­żo­wa­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0377T na dział­ce  nr 352 (ul. Per­ło­wa) z dro­gą gmin­ną nr 377004T na dział­ce nr 444 (ul. Bia­łe Za­głę­bie)  w msc. No­wi­ny

Ogłoszenie PZD.26.69.2018

Wy­ko­na­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej (ma­te­riał za­ma­wia­ją­ce­go) prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2018/2019 na Ob­wo­dach Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze, w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści  7300 Mg