Ogłoszenie PZD.N.44.2018

Opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej dla za­da­nia p.n. „Bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej przez miej­sco­wość Pa­pier­nia na te­re­nie gm. Ra­ków i miej­sco­wość Pod­sto­ła na te­re­nie gm. Pierzch­ni­ca”.

Załączniki