ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2022/2023

In­for­ma­cja o prze­bie­gu ak­cji zi­mo­wej 2021–2022 i przy­go­to­wa­niu do 2022–2023 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach         ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2021/2022             INFORMATOR               Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45…

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016 / 2017

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg są to pra­ce ma­ją­ce na ce­lu zmniej­sze­nie lub ogra­ni­cze­nie za­kłó­ceń ru­chu dro­go­we­go wy­wo­ła­nych ta­ki­mi czyn­ni­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, jak śli­skość zi­mo­wa oraz opa­dy śnie­gu. Na te­re­nie Po­wia­tu Kie­lec­kie­go znaj­du­je się 1128 km dróg po­wia­to­wych, w tym 23 km ulic. Zgod­nie z za­rzą­dze­niem nr 46 Mi­ni­stra Trans­por­tu i Go­spo­dar­ki Mor­skiej (Dz. Urz.…