Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/46/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 15 paź­dzier­nik 2014 20:00 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0488T Wę­grzy­nów -Pia­ski -Straw­czy­nek -Prom­nik od­ci­nek w m. Straw­czy­nek od km: 8+825 do km: 9+090 i od km: 9+675 do km: 10+020. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/46/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/46/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/46/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 23 paź­dzier­nik 2014 14:40 Za­wia­do­mie­nie o…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/47/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 15 paź­dzier­nik 2014 20:40 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0469T Ćmińsk Ko­ściel­ny -Pę­pi­ce -Cier­chy -Smy­ków od­ci­nek od km: 6+920 do km: 7+320 w m. Cier­chy. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/47/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/47/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/47/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 23 paź­dzier­nik 2014 14:40 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/49/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/49/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 29 paź­dzier­nik 2014 12:50 Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0468T Za­bo­ro­wi­ce -Mniów w miej­sco­wo­ści Mniów ul. Eko­lo­gicz­na – etap I wy­ko­na­nie od­wod­nie­nia Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/49/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/49/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/49/2014Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD.PZ-3450/49/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:20 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/50/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/50/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 29 paź­dzier­nik 2014 12:50 Bu­do­wa chod­ni­ka przy dro­dze po­wia­to­wej Nr 0328T Za­gó­rze -Mój­cza -Su­ków w miej­sco­wo­ści Mój­cza na odc. od km: 1+546 do km: 1+896. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/50/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/50/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/50/2014Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD.PZ-3450/50/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:25 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 29 paź­dzier­nik 2014 14:35 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0338T – uli­ca Bardz­ka w Ła­go­wie Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/51/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/51/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:30 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/53/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/53/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 21 li­sto­pad 2014 11:30 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0315T w miej­sco­wo­ści Mą­cho­ci­ce Ka­pi­tul­ne -Gór­ne  Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/53/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/53/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/53/2014  

Przetargi do 30 000 euro

Ogło­sze­nie nr PZD.26.3.2017 Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­da­mi cię­ża­ro­wy­mi ty­pu wy­wrot­ka zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go.