Zamówienie nr PZD.N.1.2020 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0396 T od km 0+000 do skrzy­żo­wa­nia z DW 786 w msc. Ło­pusz­no

Zamówienie nr PZD.N.61.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0318 T Lesz­czy­ny — Kraj­no Dru­gie — Po­rąb­ki — Bie­li­ny Ka­pi­tul­ne od km 5+600 do km 8+680 — etap I”

Zamówienie nr PZD.N.60.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0374 T w miej­sco­wo­ści Ko­wa­la na te­re­nie gmi­ny Sit­ków­ka — No­wi­ny, wo­je­wódz­two świę­to­krzy­skie”