Zamówienie PZD.N.2.2019 - wyniki

Za­kup pa­liw i ar­ty­ku­łów po­za­pa­li­wo­wych do środ­ków trans­­po­r­to­­wo-sprzę­­to­­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach w tym do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze. Ak­tu­ali­za­cja wz. z za­py­ta­nia­mi do SIWZ.

Ogłoszenie PZD.N.1.2019 - wyniki

Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2019 rok. Do­da­no pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert.

Ogłoszenie PZD.N.45.2018

Do­sta­wa so­li dro­go­wej zwy­kłej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2018/2019 do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze (oraz ich baz), w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 1200 Mg”.

Ogłoszenie PZD.N.44.2018

Opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej dla za­da­nia p.n. „Bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej przez miej­sco­wość Pa­pier­nia na te­re­nie gm. Ra­ków i miej­sco­wość Pod­sto­ła na te­re­nie gm. Pierzch­ni­ca”.

Ogłoszenie PZD.N.43.2018

Opra­co­wa­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej dla za­da­nia p.n. „Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0022T  na od­cin­ku Lu­ba­nia -Ży­ci­ny

Ogłoszenie PZD.N.42.2018

Prze­bu­do­wa skrzy­żo­wa­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0377T na dział­ce  nr 352 (ul. Per­ło­wa) z dro­gą gmin­ną nr 377004T na dział­ce nr 444 (ul. Bia­łe Za­głę­bie)  w msc. No­wi­ny