Zamówienie nr PZD.N.55.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0396 T od km 0+000 do skrzy­żo­wa­nia z DW 786 w msc. Ło­pusz­no”

Zamówienie nr PZD.N.54.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Re­mont od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0487 T w msc. Niedź­wiedź, Straw­czy­nek, Ob­lę­gór, Gmi­na Straw­czyn”

Zamówienie nr PZD.N.53.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0487 T w msc. Ru­da Straw­czyń­ska, Kuź­nia­ki, Hu­ci­sko, Ob­lę­gór, Chełm­ce, Prom­nik — Gmi­na Straw­czyn”

Zamówienie nr PZD.N.51.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0383 T na od­cin­ku od km 0+645 do km 2+881 w miej­sco­wo­ści Ostrów po­wiat kie­lec­ki woj. świę­to­krzy­skie”

Zamówienie nr PZD.N.50.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0382 T na od­cin­ku od km 5+330 do km 7+900 w miej­sco­wo­ściach Sie­dl­ce — Łu­ko­wa gm. Chę­ci­ny, po­wiat kie­lec­ki woj. świę­to­krzy­skie”

Zamówienie nr PZD.N.49.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0282 T od­ci­nek w m. Ry­ko­szyn od skrzy­żo­wa­nia z DP 0484 T tj. od km lo­kal­ne­go 0+000 do km 0+900, po­wiat kie­lec­ki, woj. świę­to­krzy­skie

Zamówienie nr PZD.N.46.2019 - wyniki

Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0325 T Bie­li­ny Po­du­chow­ne — Zo­fiów­ka — Ma­ko­szyn od km 0+000 do km 0+153 w msc. Bie­li­ny i dro­gi po­wia­to­wej nr 0326 T Bie­li­ny Po­du­chow­ne — Gór­ki Na­pę­kow­skie — Na­pę­ków na od­cin­ku od km 0+000 do km 0+269 w msc. Bie­li­ny