Ogłoszenie PZD.N.39.2018

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0588T Pod­le­­sie-Psa­­ry-Pod­ła­­zy-Hu­­ci­­sko-Wzdół Ple­­ba­ń­ski-Wzdół Rzą­­do­­wy-Za­­gó­­rze-Cze­r­wo­­na Gó­r­ka-Łą­cz­na od km: 2+965 do km: 3+965

Ogłoszenie PZD.N.38.2018

Wy­ko­na­nie, skła­do­wa­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2018/2019 w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 9250 Mg

Ogłoszenie PZD.N.37.2018

Prze­bu­do­wa skrzy­żo­wa­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0377T na dział­ce nr 352 (ul. Per­ło­wa) z dro­gą gmin­ną nr 377004T na dział­ce nr 444 (ul. Bia­łe Za­głę­bie)  w msc. No­wi­ny

Ogłoszenie PZD.N.32.2018

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0324T Cza­­plów-Hu­­ta No­­wa-Hu­­ta Sta­­ra-Św. Krzyż od km: 0+025 do km: 1+180 oraz od km: 0+025 do km: 3+160 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi

Ogłoszenie PZD.N.31.2018

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0313T Ci­sów przez wieś od km: 0+780 do km: 1+050 oraz od km: 0+010 do km: 2+720 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi