Zamówienie nr PZD/N/13/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/13/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 25 maj 2012  20:50   Bu­do­wa chod­ni­ka przy dro­dze po­wia­to­wej Nr 0353T Wo­la Mo­ra­wic­ka -Ła­giew­ni­ki w miej­sco­wo­ści Ra­do­mi­ce I odc. od km: 1+911 do km: 2+803.     Ogło­sze­nie: PZD/N/13/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/13/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/13/2012         …

Zamówienie nr PZD/N/14/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/14/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 31 maj 2012  14:45   Bu­do­wa chod­ni­ka przy dro­dze po­wia­to­wej Nr 0314T Mą­cho­ci­ce Ka­pi­tul­ne -Cie­ko­ty -Św. Ka­ta­rzy­na na od­cin­ku od km: 0+060 do km: 0+395 w miej­sco­wo­ści Mą­cho­ci­ce.   Ogło­sze­nie: PZD/N/14/2012 Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/14/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/14/2012   Umiesz­czo­ne…

Zamówienie nr PZD/N/15/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/15/2012  Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 01 czer­wiec 2012 21:30   Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0289T w miej­sco­wo­ści Tum­lin Oso­wa od­ci­nek od km: 0+200,00 do km: 1+802,06.   Ogło­sze­nie: PZD/N/15/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/15/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/15/2012                 …

Zamówienie nr PZD/N16/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/16/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 12 czer­wiec 2012  15:30   Ubez­pie­cze­nia mie­nia, od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej oraz po­jaz­dów Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach.   Ogło­sze­nie: PZD/N/16/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/16/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 18 czer­wiec 2012  14:45   Za­py­ta­nia i od­po­wie­dzi PZD/N/16/2012Zmia­na tre­ści SIWZ PZD/N/16/2012SIWZ –po zmia­nach PZD/N/16/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Czwar­tek,…

Zamówienie nr PZD/N/17/2012

amó­wie­nie nu­mer PZD/N/17/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 19 czer­wiec 2012 21:30   Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0365T Su­ków -Ma­rzysz -Woj­cie­chów od­ci­nek w m. Su­ków.   Ogło­sze­nie: PZD/N/17/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/17/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/17/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne…

zamówienie nr PZD/N/18/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/18/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 19 czer­wiec 2012 21:30   Prze­bu­do­wa skrzy­żo­wa­nia dro­gi Nr 0353T z dro­gą Nr 0355T w m. Pierzch­ni­ca i z dro­gą Nr 0022T w m. Drugnia.ETAP I — bu­do­wa chod­ni­ków w m. Pierzch­ni­ca i w m. Dru­gnia.   Ogło­sze­nie: PZD/N/18/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/18/2012               …

Zamówienie nr PZD/N/19/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/19/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 28 czer­wiec 2012, 15:15   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0641T Bar­to­szo­wi­ny -Le­chów od­ci­nek od km: 0+000 do km: 1+210 oraz od km: 1+905 do km: 2+805 – ETAP I.   Ogło­sze­nie: PZD/N/19/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/19/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/19/2012  …

Zamówienie nr PZD/N/20/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/20/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 28 czer­wiec 2012, 15:15   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0345T Wo­la Ła­gow­ska -Gę­si­ce -Ni­wa od­ci­nek od km: 6+220 do km: 7+620.   Ogło­sze­nie: PZD/N/20/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/20/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fikacje Tech­nicz­ne PZD/N/20/2012      Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 02 sier­pień 2012 …

Zamówienie nr PZD/N/21/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/21/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 03 li­piec 2012, 15:15   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0340T Le­chó­wek -Płuc­ki -Ła­gów od­ci­nek Ma­ła­cen­tów -Płuc­ki od km: 1+420 do km: 2+530.   Ogło­sze­nie: PZD/N/21/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/21/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/21/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 20 li­piec 2012 …

Zamówienie nr PZD/N/22/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/22/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 18 li­piec 2012, 11:45   Wzmoc­nie­nie na­wierzch­ni dro­gi po­wia­to­wej Nr 0274T Ko­rzec­ko -Pod­zam­cze -Chę­ci­ny od­ci­nek Ko­rzec­ko przez wieś od km: 0+000 do km: 0+990.   Ogło­sze­nie: PZD/N/22/2012 Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/22/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/22/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek,…