Zamówienie nr PZD/N/21/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/21/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 03 li­piec 2012, 15:15   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0340T Le­chó­wek -Płuc­ki -Ła­gów od­ci­nek Ma­ła­cen­tów -Płuc­ki od km: 1+420 do km: 2+530.   Ogło­sze­nie: PZD/N/21/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/21/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/21/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 20 li­piec 2012 …

Zamówienie nr PZD/N/22/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/22/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 18 li­piec 2012, 11:45   Wzmoc­nie­nie na­wierzch­ni dro­gi po­wia­to­wej Nr 0274T Ko­rzec­ko -Pod­zam­cze -Chę­ci­ny od­ci­nek Ko­rzec­ko przez wieś od km: 0+000 do km: 0+990.   Ogło­sze­nie: PZD/N/22/2012 Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/22/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/22/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek,…

Zamówienie nr PZD/N/23/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/23/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 09 sier­pień 2012 15:00   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0366T Obi­ce -Dę­bi­na -Li­sów od­ci­nek w miej­sco­wo­ści Li­sów.   Ogło­sze­nie: PZD/N/23/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/23/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/23/2012                  Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne PZD/N/23/2012    …

Zamówienie nr PZD/N/24/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/24/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 09 sier­pień 2012 15:00   Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0355T Su­ków -Pierzch­ni­ca -Chmiel­nik od­ci­nek w m. Gu­mie­ni­ce od km: 17+800 do km: 18+110.   Ogło­sze­nie: PZD/N/24/2012 Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/24/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/24/2012           …

Zamówienie nr PZD/N/25/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/25/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Wto­rek, 30 sier­pień 2012 14:25   Bu­do­wa chod­ni­ka przy dro­dze po­wia­to­wej Nr 0353T Wo­la Mo­­ra­­wi­c­ka-Ła­­gie­w­ni­­ki w miej­sco­wo­ści Ra­do­mi­ce I odc. od km: 1+911 do km: 2+803     Ogło­sze­nie: PZD/N/25/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/25/2012                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/25/2012         …

Zamówienie nr PZD/N/27/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/27/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 10 wrze­sień 2012 15:05   Wy­ko­na­nie, skła­do­wa­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2012/2013 te­ren gmi­ny Chę­ci­ny, Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Da­le­szy­ce, Ma­słów i Za­gnańsk w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 8400 Mg.   Ogło­sze­nie: PZD/N/27/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/27/2012   Umiesz­czo­ne…

Zamówienie nr PZD/N/28/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/28/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 10 wrze­sień 2012 15:05 Wy­ko­na­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej (ma­te­riał za­ma­wia­ją­ce­go) prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2012/2013 na Ob­wo­dach Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Straw­czyn­ku, w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 12000 Mg.   Ogło­sze­nie: PZD/N/28/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/28/2012   Umiesz­czo­ne…

Zamówienie nr PZD/N/29/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/29/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 03 paź­dzier­nik 2012 14:00   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0311T Ma­słów -Cie­ko­ty od­ci­nek od km: 3+670 do km: 4+020 w miej­sco­wo­ści  Ma­słów Dru­gi.   Ogło­sze­nie: PZD/N/29/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/29/2012                  SST PZD/N/29/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 19 paź­dzier­ni­ka 2012  11:00  …

Zamówienie nr PZD/N/30/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/30/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 08 paź­dzier­nik 2012 15:20   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0339T Ba­r­do-Sa­d­ków od­ci­nek od km: 2+350 do km: 2+830 w miej­sco­wo­ści Sad­ków.   Ogło­sze­nie: PZD/N/30/2012Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/30/2012                   SST PZD/N/30/2012     Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 25 paź­dzier­ni­ka 2012  14:15…

Zamówienie nr PZD/N/31/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/31/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 08 paź­dzier­nik 2012 15:20   Re­mont uli­cy Cho­pi­na w miej­sco­wo­ści Da­le­szy­ce w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0329T Ra­dlin -Brze­chów -Da­le­szy­ce na od­cin­ku od km: 8+465 do km: 8+735   Ogło­sze­nie: PZD/N/31/2012Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/31/2012                  SST PZD/N/31/2012     Umiesz­czo­ne przez Ra­fał…