Zamówienie nr PZD/N/15/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/15/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 17 li­piec 2014 15:00 Po­pra­wa bez­pie­czeń­stwa ru­chu dro­go­we­go na skrzy­żo­wa­niu dróg po­wia­to­wych nr 0339T, 0346T i 0347T po­przez bu­do­wę chod­ni­ków w miej­sco­wo­ściach Sad­ków i Sta­ra Zbe­lut­ka wraz ze wzmoc­nie­niem na­wierzch­ni Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/15/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/15/2014Szcze­gó­ło­wa Spe­cy­fi­ka­cja Tech­nicz­na PZD/N/15/2014Do­ku­men­ta­cja Pro­jek­to­wa PZD/N/15/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 29 li­piec…

Zamówienie nr PZD/N/05/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/05/2013Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 21 ma­rzec 2013 14:40 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­rąb­ki -Ka­ko­nin -Hu­ta Pod­ły­si­ca na od­cin­ku Da­lian­ka -Hu­ta Pod­ły­si­ca od km 6+605 do km 7+185 Ogło­sze­nie:                PZD/N/05/2013 Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/05/2013           …

Zamówienie nr PZD/N/21/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/21/2013Umiesz­czo­ne przez Mar­cin Dzię­ciołŚro­da, 24 li­piec 2013 13:00   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0022T Chmiel­nik -Piń­czów od km: 2+400 do km: 3+100 i od km: 3+670 do km: 4+350. Ogło­sze­nie:                PZD/N/21/2013   Za­łącz­ni­ki:                 SIWZ PZD/N/21/2013      …

Zamówienie nr PZD/N/38/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/38/2013Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 14 paź­dzier­nik 2013 15:00 Wy­ko­na­nie, skła­do­wa­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej na te­re­nie gmi­ny Za­gnańsk prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych (po­wiat kie­lec­ki) w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 1600 Mg. Ogło­sze­nie:                PZD/N/38/2013 Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/38/2013…

Zamówienie nr PZD/N/16/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/16/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 24 li­piec 2014 14:00 Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej nr 0329T Ra­dlin -Brze­chów -Da­le­szy­ce na od­cin­ku od km: 5+030 do km: 5+380 w miej­sco­wo­ści Brze­chów. Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/16/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/16/2014Szcze­gó­ło­wa Spe­cy­fi­ka­cja Tech­nicz­na PZD/N/16/2014Do­ku­men­ta­cja Pro­jek­to­wa PZD/N/16/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 11 sier­pień 2014 12:00 Pro­to­kół z…

Zamówienie nr PZD/N/06/2013

amó­wie­nie nu­mer PZD/N/06/2013Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 27 ma­rzec 2013 11:00   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0355T Su­ków -Bor­ków -Chmiel­nik na od­cin­ku od km: 0+000 do km: 2+100.   Ogło­sze­nie:                PZD/N/06/2013 Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/06/2013               …

Zamówienie nr PZD/N/22/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/22/2013Umiesz­czo­ne przez Mar­cin Dzię­ciołczwar­tek, 25 li­piec 2013 12:00   Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0346T Sa­d­ków-Szu­m­sko-Li­­pi­­ny od km: 4+250 do km: 5+430. Ogło­sze­nie:                PZD/N/22/2013   Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/22/2013                      …

Zamówienie nr PZD/N/01/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/01/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 19 lu­ty 2014 14:30 Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2014 rok Ogło­sze­nie:                PZD/N/01/2014 Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/01/2014     Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 06 ma­rzec 2014 12:40 Pro­to­kół z…

Zamówienie nr PZD/N/17/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/17/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 31 li­piec 2014 14:30 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0312T Ma­­słów-Wo­­la Kop­co­wa -Do­ma­szo­wi­ce — prze­bu­do­wa mo­stu w m. Wo­la Kop­co­wa Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/17/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/17/2014Szcze­gó­ło­wa Spe­cy­fi­ka­cja Tech­nicz­na PZD/N/17/2014Do­ku­men­ta­cja Pro­jek­to­wa PZD/N/17/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 13 sier­pień 2014 11:30 Py­ta­nia i od­po­wie­dzi PZD/N/17/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek,…

Zamówienie nr PZD/N/07/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/07/2013Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 27 ma­rzec 2013 11:00 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0274T Ko­rzec­ko -Pod­zam­cze -Chę­ci­ny na od­cin­ku od km: 3+395 do km: 5+495   Ogło­sze­nie:                PZD/N/07/2013 Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/07/2013                  …