Zamówienie nr PZD.N.5.2019 - wyniki

Uspraw­nie­nie do­stę­pu do dro­gi eks­pre­so­wej S7 i dro­gi kra­jo­wej nr 73 po­przez roz­bu­do­wę dro­gi po­wia­to­wej nr 0297T i prze­bu­do­wę dro­gi po­wia­to­wej nr 0298T w miej­sco­wo­ściach Ja­wo­rze i Grusz­ka

Załączniki