Zamówienie nr PZD.N.54.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Re­mont od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0487 T w msc. Niedź­wiedź, Straw­czy­nek, Ob­lę­gór, Gmi­na Straw­czyn”

Załączniki