Zamówienie nr PZD.N.57.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0346 T Sad­ków — Zbe­lut­ka — Szum­sko — Li­pi­ny wraz z bu­do­wą chod­ni­ka w miej­sco­wo­ści Szum­sko od km 7+100 do km 7+530”

Załączniki