Zamówienie nr PZD.N.60.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0374 T w miej­sco­wo­ści Ko­wa­la na te­re­nie gmi­ny Sit­ków­ka — No­wi­ny, wo­je­wódz­two świę­to­krzy­skie”

Załączniki