Zamówienie nr PZD.N.15.2020 - DP 0484T (most zaprojektuj i wybuduj) - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0484T po­le­ga­ją­ca na bu­do­wie mo­stu wraz z do­jaz­da­mi”

Załączniki