Ogłoszenie PZD.26.67.2018

Do­sta­wa pia­sku prze­zna­czo­ne­go do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 6400 Mg