Zamówienie PZD.26.4.2019 - wyniki

Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­dem cię­ża­ro­wym ty­pu wy­wrot­ka (tró­stron­na) o ła­dow­no­ści min. 8 ton zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go

Ogłoszenie PZD.26.69.2018

Wy­ko­na­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej (ma­te­riał za­ma­wia­ją­ce­go) prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2018/2019 na Ob­wo­dach Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze, w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści  7300 Mg

Ogłoszenie PZD.26.67.2018

Do­sta­wa pia­sku prze­zna­czo­ne­go do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 6400 Mg