Zamówienie PZD.26.15.2019 - wyniki

Do­sta­wa zna­ków dro­go­wych pio­no­wych i urzą­dzeń bez­pie­czeń­stwa ru­chu dro­go­we­go dla po­trzeb PZD w Kiel­cach w ro­ku 2019 – z trans­por­tem do Ob­wo­du Dro­go­we­go w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze

Zamówienie PZD.26.4.2019 - wyniki

Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­dem cię­ża­ro­wym ty­pu wy­wrot­ka (tró­stron­na) o ła­dow­no­ści min. 8 ton zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go