Zmiana NIP-u PZD w Kielcach

W związ­ku § 10 punkt 3 Uchwa­ły Nr 141/406/2016 Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach z dnia 21 grud­nia 2016 ro­ku w spra­wie za­sad cen­tra­li­za­cji roz­li­czeń po­dat­ku VAT w Po­wie­cie Kie­lec­kim i je­go jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych in­for­mu­je­my, że od 01.01.2017 r. na­stę­pu­je zmia­na na­szych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych, któ­re na­le­ży po­da­wać na fak­tu­rach w na­stę­pu­ją­cy spo­sób:

Na­byw­ca:

Po­wiat Kie­lec­ki
ul. Wrzo­so­wa 44
25–211 Kiel­ce
NIP: 959–164-57–90 

Od­bior­ca (Płat­nik):

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach
ul. Wrzo­so­wa 44
25–211 Kiel­ce